Island

De bilaterala relationerna länderna emellan är mycket goda. Besöksutbytet är jämnt och spänner över en rad olika områden. Den 17–19 januari 2018 genomfördes ett statsbesök till Sverige av Islands president Guðni Thorlacius Jóhannesson. Bland Islands och Sveriges många gemensamma kärnfrågor kan nämnas mänskliga rättigheter och jämställdhet. Viktiga samarbetsområden är bland annat det nordiska samarbetet, Östersjösamarbetet och Arktiska rådet.

Det nordiska samarbetet och Nato-medlemskapet är centrala aspekter av isländsk utrikespolitik. Island är även en aktiv medlem i multilaterala fora såsom FN, OSSE, Europarådet, OECD och i det europeiska samarbetet via EES-avtalet och Schengensamarbetet. Island har inte något eget militärt försvar. Grundvalen i säkerhetspolitiken utgörs av 1951 års bilaterala försvarsavtal med USA samt medlemskapet i Nato. Island har sedan 2007 överenskommelser med Norge och Danmark om bevaknings- och räddningssamarbete.

Island är trots ringa befolkning en inte obetydlig exportmarknad. Den svenska exporten till Island har återhämtat sig efter den ekonomiska krisen 2008 och uppgick 2018 till nästan 4 mdr kr, jämfört med 1,5 mdr kr 2010.

Visum

UD svarar inte på frågor om visum till andra länder. För information om visumregler kontakta det aktuella landets ambassad.
För information om visum till Sverige hänvisas till Migrationsverkets webbplats.

Innehåll om Island

RSS Mail
Prenumerera

Totalt 112 träffar.