Internationella barnskyddsärenden

Här finns information om hur myndigheter kan samarbeta över landsgränser till skydd för barn, till exempel när det gäller vårdnadsfrågor, umgängesrätt och offentliga skyddsåtgärder.

Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention är regelverk som gör det juridiskt möjligt för myndigheter att samarbeta över landsgränserna för att skydda barn. Till exempel när det gäller vårdnadsfrågor, umgängesrätt och offentliga skyddsåtgärder.

Mellan länder inom EU gäller i första hand Bryssel II-förordningen (med undantag för Danmark).

Bryssel II-förordningen  - på EUR-Lex

I relation till länder utanför EU gäller 1996 års Haagkonvention, förutsatt att landet tillträtt konventionen. Se vilka länder där 1996 års Haagkonvention gäller i relation till Sverige:    

Lista med länder som tillträtt 1996 års Haagkonvention (pdf)

1996 års Haagkonvention (hcch.net) (på engelska) 

1996 års Haagkonvention (riksdagen.se)

Regelverkens innehåll

Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention reglerar till stor del samma frågor. Båda regelverken innehåller bland annat:

  • bestämmelser om vilket lands myndigheter som är behöriga att vidta åtgärder för barn, till exempel att fatta beslut i vårdnadsfrågor eller vidta skyddsåtgärder för ett barn.
  • bestämmelser om när ett beslut från ett land ska erkännas och kunna verkställas i ett annat land.   

I båda regelverken finns också bestämmelser om gränsöverskridande samarbete på andra sätt. Det kan handla om informationsbyte i ett enskilt ärende om ett barn. Svenska sociala myndigheter kan till exempel vidarebefordra oro till sociala myndigheter i ett annat land där barnet befinner sig. Under vissa förutsättningar finns till och med en skyldighet att vidareförmedla information.

Det gränsöverskridande samarbetet kan också handla om att på begäran från en utländsk myndighet rapportera om ett barns situation i Sverige, eller att samarbeta med ett annat lands myndighet kring en placering av ett barn i ett annat land. 

Utrikesdepartementet (UD) är centralmyndighet i Sverige

UD är svensk centralmyndighet för både Bryssel II-förordningen och 1996 års Haagkonvention.

Som centralmyndighet kan UD bistå svenska myndigheter, till exempel socialtjänsten, som vill samarbeta med myndigheterna i ett annat land med stöd av förordningen eller konventionen. Det görs genom kontakt mellan UD och det andra landets centralmyndighet, som i sin tur vidarebefordrar begäran till lokal myndighet, till exempel socialtjänst, i det andra landet. På motsvarande sätt bistår UD andra länders centralmyndigheter när lokala myndigheter i andra länder önskar samarbeta med svenska lokala myndigheter.

Skicka begäran om samarbete med annat land via UD

En svensk myndighet som vill samarbeta med ett annat lands myndighet i ett ärende med stöd av Bryssel II förordningen eller 1996 års Haagkonvention kan skicka en begäran via UD. Det finns inga formkrav. Skicka begäran på svenska tillsammans med en översättning till det andra landets språk, alternativt på engelska. Begäran kan skickas till UD via e-post, fax eller vanlig post. 

  • E-post: Skicka e-post till UD
  • Fax: 08-723 11 76 (Skriv UD KC IC som mottagare på försättsbladet) 
  • Postadress: Utrikesdepartementet, KC IC Centralmyndigheten, 103 39 Stockholm 

Har du frågor?

För ytterligare vägledning och information kan du kontakta UD:s sektion för internationell civilrätt: Skicka e-post till UD

Telefon (vardagar klockan 13.00-16.00): 08-405 53 04 eller via Regeringskansliets växel på 08-405 10 00.