Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 1 april 2015

Publicerad Uppdaterad

Förordning om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Regeringen har beslutat förordning om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion. Affärsverket svenska kraftnät ska få lämna lån till elnätsföretag för att finansiera åtgärder för att öka elnätets kapacitet för att underlätta anslutningen av anläggningar för produktion av förnybar el. Förordningen träder i kraft den 1 maj 2015.

I propositionen Tröskeleffekter och förnybar energi (prop. 2013/14:156) beskrivs huvuddragen i en övergångslösning som ska göra det möjligt att undanröja tröskeleffekter som försvårar anslutningen av anläggningar för förnybar elproduktion till elnätet. Övergångslösningen innebär dels s.k. förtida delning av den kundspecifika delen av nätförstärkningskostnaden för storskaliga produktionsanläggningar av nationell betydelse för förnybar el, dels att sådana kundspecifika kostnader för nätförstärkningar som ska belasta ännu icke anslutna anläggningar ska täckas av Affärsverket svenska kraftnät, t.ex. genom lån till regionnätsföretag. Riksdagen har antagit regeringens förslag till bestämmelser i ellagen (1997:857) om hur kostnaderna för förstärkning av elnätet ska fördelas mellan dem som ansluter anläggningar när en nätförstärkning har skett för att möjliggöra anslutningen av anläggningar för produktion av förnybar el. Lagändringarna trädde i kraft den 1 augusti 2014.

Förordningen innehåller bestämmelser om lån till elnätsföretag för att underlätta anslutning av anläggningar för produktion av förnybar el till elnätet. Affärsverket svenska kraftnät får lämna lån enligt förordningen i mån av tillgång på medel.

Lån ska få lämnas till elnätföretag för att finansiera åtgärder för att öka elnätets kapacitet för att underlätta anslutningen av anläggningar för produktion av förnybar el, om det finns särskilda skäl att anta att en anslutning annars inte kommer att äga rum. Lånet återbetalas endast i den utsträckning som en sådan nätförstärkning har tagits i anspråk genom anslutning av anläggningar.

Referenser

  • regeringens proposition Tröskeleffekter och förnybar energi (prop. 2013/14:156)
  • näringsutskottets betänkande 2013/14:NU19 Tröskeleffekter och förnybar energi
  • riksdagsskrivelse 2013/14:245 Tröskeleffekter och förnybar energi
  • förordningen om lån till nätföretag för att underlätta anslutning av förnybar elproduktion

Mer Information

Författningen blir offentlig när den kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 14 april 2015.
Kontaktperson: Andreas Lindholm 08-405 14 54