Artikel från Miljödepartementet

Regeländringar beslutade den 21 maj 2015

Publicerad Uppdaterad

Genomförande av ändrade direktiv om avgaskrav

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna maskiner som innebär att hänvisningarna till de bakomliggande EU-direktiven uppdateras till att avse de senaste lydelserna av direktiven.

Två EU-direktiv som innehåller tekniska krav på avgaser från förbränningsmotordrivna mobila maskiner genomförs i Sverige med förordningen om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna maskiner och med föreskrifter som Transportstyrelsen meddelar. Direktiven (2000/25/EG och 2003/37/EG) har ändrats genom direktiv 2014/43/EU och direktiv 2014/44/EU. Ändringarna avser detaljer i formulär som rör utformningen av traktorer.

Referenser

  • kommissionens direktiv 2014/43/EU av den 18 mars 2014 om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/25/EG om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer avsedda för jordbruks- eller skogsbrukstraktorer
  • kommissionens direktiv 2014/44/EU av den 18 mars 2014 om ändring av bilagorna I, II och III till Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/37/EG om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer, av släpvagnar och utbytbara dragna maskiner till sådana traktorer samt av system, komponenter och separata tekniska enheter till dessa fordon
  • förordningen (1998:1709) om avgaskrav för vissa förbränningsmotordrivna maskiner

Ändring i förordningen om geografisk miljöinformation

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om geografisk miljöinformation som innebär att beräkningsgrunden för avgifter justeras.

Förordningen innehåller bestämmelser om den svenska infrastrukturen för tillgång till och utbyte av geografisk miljöinformation som har elektronisk form och som är användbar för verksamheter och åtgärder som kan påverka människors hälsa eller miljön. Den bestämmelse som nu ändrats innehåller principer för avgiftsuttag för de myndigheter som får ta ut en avgift för geografisk miljöinformation. Bestämmelsen grundar sig på en bestämmelse i lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (den s.k. PSI-lagen) som i sin tur genomför en bestämmelse i det s.k. PSI-direktivet (direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn).

Med anledning av att den aktuella avgiftsbestämmelsen i PSI-direktivet har ändrats, har regeringen beslutat om förslag till motsvarande ändring i bestämmelsen i PSI-lagen (prop. 2014/15:79). Det är denna ändring som föranleder en följdändring i förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation.

Ändringen innebär i praktiken inte någon skillnad för avgiftsuttaget under förutsättning att berörd myndighet har en skyldighet att ta ut en avgift. Därmed tittar berörda departement för närvarande på det eventuella behovet av ändringar i bemyndigandet för avgiftsuttag i respektive myndighets instruktion för att möjligheten till avgiftsuttag ska förbli oförändrad.

Referenser

  • regeringens proposition Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen (prop. 2014/15:79)
  • finansutskottets betänkande 2014/15:FiU14 Vidareutnyttjande av information från den offentliga förvaltningen
  • riksdagsskrivelse 2014/15:188
  • förordningen (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Ändring i förordningen om vissa avgifter på naturgasområdet

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om vissa avgifter på naturgasområdet som innebär att avgifterna på naturgasområdet ska betalas av innehavarna av de naturgasledningar som regleras av naturgaslagen samt att avgifterna ska baseras på energimängden i den naturgas som levererats till slutförbrukare. Vidare innebär ändringen att avgiftsuttaget för respektive myndighet höjs till 5 miljoner kr/år. Nivån bedöms vara långsiktigt stabil.

Justeringen av avgiftsnivån och övriga ändringar i naturgasavgiftsförordningen träder i kraft den 1 juli 2015. Myndigheterna kommer därmed fortsatt få disponera sina avgifter under i vart fall andra halvåret 2015.

Referenser

  • förordningen (2008:1330) om vissa avgifter på naturgasområdet

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 2 juni 2015.

Kontaktpersoner:

Avgaskrav: Pia-Maria Lindroos 08-405 21 51

Geografisk miljöinformation: Anna Berglund 08-405 49 58

Naturgas: Johan Lundberg 08-405 26 63