Beslut fattat om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Publicerad Uppdaterad

Regeringen har den 9 mars 2017 fattat beslut om det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Förordningsändringarna träder i kraft den 1 juli 2017.

Det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga baseras i huvudsak på schabloner. Tillämpningen av regelverket blir enklare och det gör att Migrationsverket kan betala ut ersättningar till kommunerna snabbare. Schabloner innebär också mindre administration eftersom ansökan om ersättning inte behöver göras.

Kommunerna får bättre förutsättningar för planering och organisation av mottagandet när ersättningsnivån och tidpunkten för utbetalning är bestämd. Med förändringen av regelverket säkerställs att skattemedel används effektivt och ansvarsfullt. Det blir inte längre möjligt att ta ut orimligt höga priser för boenden för ensamkommande.

Det nya ersättningssystemet bygger på promemorian Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga (Dnr A2016/01307/I) som har varit på remiss.

Promemoria: Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga

Det nya ersättningssystemet för mottagandet av ensamkommande barn och unga i korthet

 • Alla kommuner får en årlig ersättning för beredskap och kapacitet för mottagandet av ensamkommande barn. Ersättningen består av två delar: dels en fast ersättning om 500 000 kronor, dels en rörlig ersättning som beräknas utifrån hur många barn som kommunen förväntas ta emot under året. Systemet med överenskommelser om platser för mottagande tas bort.
 • För asylsökande ensamkommande barn som kommunen tar emot betalas en schablonersättning på 52 000 kronor. Den ersättningen ska bland annat gå till kostnader för resor och god man.
  • Kommuner får en schablonersättning på 1 350 kronor per mottaget barn och dygn. Schablonersättningen gäller både för asylsökande ensamkommande barn och ensamkommande barn med uppehållstillstånd.
  • Kommuner som tar emot ett asylsökande ensamkommande barn tillfälligt i samband med ankomsten till Sverige får 3 000 kronor per barn och dygn.
  • För ensamkommande unga med uppehållstillstånd, det vill säga de som har varit ensamkommande barn och som har fyllt 18 men inte 21 år, får kommuner en schablonersättning på 750 kronor per ensamkommande ung och dygn. Ersättningen betalas ut under förutsättning att den unga också har fått studiehjälp under någon av månaderna i det kvartal som ersättningen avser.
  • Om ett barn behöver vårdas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) får kommunen ansöka om ersättning för vad vården kostar. Det gäller också om barnet har samma behov men kan vårdas frivilligt med stöd av socialtjänstlagen. Om vården behöver fortsätta efter det att personen har fyllt 18 år kan kommunen få ersättning fram till dess att personen fyller 21 år. Ansökan om ersättning för sådan vård kan göras för såväl asylsökande ensamkommande barn och unga som ensamkommande barn och unga med uppehållstillstånd.
  • Precis som tidigare får kommunen ansöka om ersättning för utbildning som ges till asylsökande barn och unga.
  • Kommuner som har extra stora kostnader med anledning av övergången till det nya systemet kan ansöka om extra ersättning under 2017 och 2018.