Artikel från Utrikesdepartementet

Tre av fem i Utrikesförvaltningen är kvinnor

Publicerad

De senaste åren har kvinnorna i Utrikesförvaltningen blivit allt fler. Trenden är särskilt tydlig på chefsposter.
Totalt är 60 procent av Utrikesförvaltningens anställda kvinnor. Andelen har varit relativt konstant de senaste 20 åren. Men tittar man närmare på siffrorna för chefsposterna så ser man en tydlig förändring över tid på alla nivåer.

Bland cheferna i Utrikesförvaltningen var fördelningen i fjol 43 procent kvinnor och 57 procent män. För tio år sedan var andelen kvinnliga chefer 31 procent, och 1996 bara 17 procent.

– På personalenheten arbetar vi genom en strategisk personalpolitik för att nå en modern och jämställd utrikesförvaltning. Det handlar om att genom rekrytering och bemanning säkra att kvinnor och män är jämnt representerade, i allt från programmen för administrativa tjänster såsom tredje ambassadsekreterarprogrammet och utrikesadministratörsprogrammet till diplomatprogrammet, säger Lena Nordström, personalchef, och fortsätter:

– Vid bemanning försöker vi också att få en balans mellan kvinnor och män, liksom även av juniora och seniora tjänstemän på utlandsmyndigheterna och i hemmaorganisationen. Vi behöver varierande erfarenhet och nyfikenhet, olika perspektiv och kompetens för att kunna bidra till genomförandet av utrikespolitiken.

För 20 år sedan var endast tio procent av ambassadörerna kvinnor. Tio år senare hade andelen kvinnor ökat till 32 procent, och idag är 40 procent av cheferna på utlandsmyndigheter kvinnor.

Även på enhetschefsnivå har kvinnorna ökat; 2006 utgjorde kvinnorna 28 procent, idag står de för 44 procent. Den största ökningen av kvinnor återfinns på gruppchefsnivå: från 33 procent 2006 till 63 procent idag. Antalet kvinnor och män på biträdande chefsnivå nu ligger på ungefärligen samma nivå som 2006, drygt 50 procent.

De flesta chefer rekryteras inom Utrikesförvaltningens interna rotationssystem. Rekryteringbasen är därför de lägre chefsnivåerna, och där är kvinnorna nu i majoritet. Det borgar för fortsatt goda möjligheter att uppnå full genderbalans på de högre chefsbefattningarna.

På chefstjänstemannanivån är i dag tre av fem kvinnor.

Det är också värt att notera att Utrikesförvaltningens tre statsråd är kvinnor, likaså tre av fyra statssekreterare.

Även på handläggarposterna har kvinnorna blivit allt fler: kvinnorna stod för 45 procent 1996, hade ökat till 55 procent 2006, och i fjol var andelen kvinnor uppe i 59 procent.

Däremot finns det en stor obalans när det gäller kvinnor och män på administrativa befattningar i Utrikesförvaltningen. Obalansen finns på alla nivåer. Stora grupper av administrativ personal har gått i pension de senaste åren och ytterligare pensionsavgångar väntar. Vid den nyrekrytering av utrikesadministratörer och tredje ambassadsekreterare som genomförs uppmärksammar Utrikesförvaltningen därför särskilt behovet av att rekrytera fler män.

Andelen kvinnor på chefsbefattningar 2016:

Utlandsmyndighetschefer (ambassadörer och generalkonsuler): 40 %

Stockholmbaserade ambassadörer: 62 %

Enhetschefer i departement: 44 %

Biträdande enhetschefer: 52 %

Gruppchefer: 63 %

Könsfördelningen i Utrikesförvaltningen i siffror:

Anställda, totalt:

1996:

Kvinnor: 56 %

Män: 44 %

2006:

Kvinnor: 60 %

Män: 40 %

2016:

Kvinnor: 60 %

Män: 40 %

Chefer:

1996:

Kvinnor: 17 %

Män: 83 %

2006:

Kvinnor: 31 %

Män: 69 %

2016:

Kvinnor: 43 %

Män: 57 %

Handläggare:

1996:

Kvinnor: 45 %

Män: 55 %

2006:

Kvinnor: 55 %

Män: 45 %

2016:

Kvinnor: 59 %

Män: 41 %

Baspersonal:

1996:

Kvinnor: 86 %

Män: 14 %

2006:

Kvinnor: 86 %

Män: 14 %

2016:

Kvinnor: 83 %

Män: 17 %