Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Jämställdhetsmyndigheten och att analysera myndighetens bidragsgivning

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att utföra en myndighetsanalys av Jämställdhetsmyndigheten i enlighet med den modell som Statskontoret redovisade till regeringen i december 2008 (Fi2007/08016). I uppdraget ingår därutöver att särskilt analysera Jämställdhetsmyndighetens bidragsgivning.

Ladda ner:

Statskontoret ska analysera och bedöma

  • hur Jämställdhetsmyndigheten fullgör sina uppgifter i förhållande till instruktion, regleringsbrev, regeringsuppdrag och resurser,
  • hur interna och externa faktorer påverkar myndighetens resultat,
  • hur samverkan med andra myndigheter, kommuner, regioner samt organisationer med närliggande verksamheter är utformad och fungerar,
  • ändamålsenligheten och effektiviteten i Jämställdhetsmyndighetens interna ledning, styrning och uppföljning av verksamheten,
  • om regeringens styrning är ändamålsenlig,
  • Jämställdhetsmyndighetens processer och effektivitet gällande myndighetens bidragsgivning samt vid behov lämna förslag på åtgärder.

Inom ramen för uppdraget ingår även att, vid behov, föreslå de åtgärder som Jämställdhetsmyndigheten eller regeringen bör vidta för att stärka myndighetens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag på ett effektivt, ändamålsenligt och ekonomiskt hållbart sätt.

Jämställdhetsmyndigheten ska under uppdragets genomförande bistå Statskontoret med de uppgifter som är nödvändiga för att Statskontoret ska kunna fullgöra uppdraget på ett ändamålsenligt sätt.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i en skriftlig rapport senast den 15 juni 2024.