Deltagare i utvecklingsprogrammet JiM 2020-2025

Publicerad

Utvecklingsprogrammet för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Under perioden 2020-2025 ingår 54 myndigheter och en organisation i programmet.

 1. Arbetsförmedlingen
 2. Arbetsmiljöverket
 3. Barnombudsmannen
 4. Brottsförebyggande rådet
 5. Brottsoffermyndigheten
 6. CSN
 7. Domstolsverket
 8. Elsäkerhetsverket
 9. Energimyndigheten
 10. Folke Bernadotteakademin
 11. Folkhälsomyndigheten
 12. Forte
 13. Formas
 14. Försvarsmakten
 15. Försäkringskassan
 16. Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 17. Inspektionen för socialförsäkringen
 18. Inspektionen för vård och omsorg
 19. Konsumentverket
 20. Kriminalvården
 21. Kronofogdemyndigheten
 22. Läkemedelsverket
 23. Migrationsverket
 24. Myndigheten för delaktighet
 25. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd
 26. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 27. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
 28. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 29. Myndigheten för yrkeshögskolan
 30. Naturvårdsverket
 31. Pensionsmyndigheten
 32. Polismyndigheten
 33. Riksantikvarieämbetet
 34. ESF-rådet
 35. Sametinget
 36. Skatteverket
 37. Skolforskningsinstitutet
 38. Socialstyrelsen
 39. Specialpedagogiska skolmyndigheten
 40. Statens institutionsstyrelse
 41. Statens kulturråd
 42. Statens skolinspektion
 43. Skolverket
 44. Sida
 45. Svenska institutet för europapolitiska studier
 46. Tillväxtverket
 47. Trafikverket
 48. Transportstyrelsen
 49. Universitets- och högskolerådet
 50. Universitetskanslersämbetet
 51. Vinnova
 52. Vetenskapsrådet
 53. Åklagarmyndigheten
 54. Organisationen Folkbildningsrådet 

Följande myndigheter har uppdrag att på olika sätt vara stödfunktion i JiM: Jämställdhetsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Diskrimineringsombudsmannen, Statistiska Centralbyrån och Länsstyrelserna.