Innehållet publicerades under perioden

-

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM

Uppdaterad

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Utvecklingsprogrammet startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 58 myndigheter och en organisation.

 • Panel med Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet, Erna Zelmin-Ekenhem, gd Arbetsmiljöverket, Kent Ehliasson, gd Statens institutionsstyrelse, Fredrik Rosengren, överdirektör Skatteverket, Henrik Engström, ställföreträdande gd Pensionsmyndigheten och Tommy Lagergren, biträdande gd Statens skolinspektion.

  Panel med Sven Stafström, gd Vetenskapsrådet, Erna Zelmin-Ekenhem, gd Arbetsmiljöverket, Kent Ehliasson, gd Statens institutionsstyrelse, Fredrik Rosengren, överdirektör Skatteverket, Henrik Engström, ställföreträdande gd Pensionsmyndigheten och Tommy Lagergren, biträdande gd Statens skolinspektion. Mötet ägde rum 9 april 2018.

  Foto: Ninni Andersson

 • Jämställdhetsminister Lena Hallengren

  Jämställdhetsminister Lena Hallengren

  Foto: Ninni Andersson

 • Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

  Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson

  Foto: Ninni Andersson

 • Mikael Ribbenvik, gd för Migrationsverket

  Mikael Ribbenvik, gd för Migrationsverket

  Foto: Ninni Andersson

 • Foto av de generaldirektörer som företräder myndigheter i JiM-programmet, tillsammans med jämställdhetsminister Åsa Regnér, 2016.

  Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 58 myndigheter och en organisation. Här i möte med jämställdhetsminister Åsa Regnér i november 2016.

  Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

 • Jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsammans med generaldirektörer för JiM-myndigheter

  Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM), har 2016 utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation, och omfattar totalt 59 verksamheter. Jämställdhetsministern träffade i februari generaldirektörer från de nytillkomna myndigheterna tillsammans med några av de generaldirektörer som sedan tidigare arbetar med JiM – för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och dialog.

  Foto: Sören Andersson

 • Peter Sandwall, generaldirektör, Försvarsmakten

  – I början kanske man tänker att JiM-arbetet kan ledas av en HR-funktion eller motsvarande. Men då gör man ett misstag. Det krävs chefs- och ledarskap för JiM, säger Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten, som avslutar med uppmaningen att tänka långsiktigt utifrån att jämställdhetsintegreringen, likt annat förändringsarbete, kräver tid.

  Foto: Sören Andersson

 • Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten

  – Tänk på att lyfta fram verksamhetsnyttan. JiM-arbetet ska göra att kärnverksamheten blir bättre helt enkelt, och så har det blivit för Försvarsmakten, säger Peter Sandwall.

  Foto: Sören Andersson

 • Kristina Svartz, generaldirektör vid Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

  - Våra frågor har stor bäring på jämställdhet, både ur barnperspektiv och vuxenperspektiv. För oss gäller det att få jämställdhetsperspektivet att samspela med barnets rättigheter och mångfald. Som liten myndighet, med 14 anställda, blir stödet från Nationella sekretariatet för genusforskning extra värdefullt, säger Kristina Svartz, generaldirektör vid Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd.

  Foto: Sören Andersson

 • Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten vid JiM-möte

  Peter Sandwall, generaldirektör vid Försvarsmakten, berättar hur arbetet med jämställdhet har förbättrat möjligheterna att bedöma säkerhetsläget i krigshärdar: – Genom att skapa bättre kontakt med kvinnor får vi en annan och mer fullständig information om vad som händer i området än den som kontakt med enbart män ger. På så sätt får Försvarsmakten en bättre lägesuppfattning och löser sitt uppdrag bättre.

  Foto: Sören Andersson

Erfarenhetsutbyte och uppföljning april 2018

I april 2018 bjöd jämställdhetsminister Lena Hallengren och arbetsmarknadsminister Ylva Johansson in myndighetschefer, vars verksamheter ingår i utvecklingsprogrammet JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter), till ett möte i Rosenbad. Mötets agenda handlade om att följa upp resultat, dela erfarenheter och kvarstående utmaningar för jämställdhetsarbetet.

Artikel: Erfarenhetsutbyte och uppföljning av jämställdhetsintegrering i myndigheter

Myndigheternas jämställdhetsarbete ska utvärderas

Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) och det stöd myndigheterna har kunnat ta del av för att utveckla jämställdhetsarbetet.

Pressmeddelande: Myndigheternas jämställdhetsarbete ska utvärderas

JiM-möte i november 2016

Torsdagen den 17 november bjöd jämställdhetsminister Åsa Regnér in de nästan 60 myndighetschefer vars verksamheter deltar i utvecklingsprogrammet JiM (Jämställdhetsintegrering i myndigheter). Syftet var att lyssna in hur arbetet fortgår och dela erfarenheter med varandra. Regeringen var på mötet tydlig med sina förväntningar på konkreta resultat från myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Förändringen ska vara mätbar och bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Regeringen bjöd in till erfarenhetsutbyte av jämställdhetsintegrering i myndigheter

JiM omfattar idag ett 60-tal verksamheter

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Utvecklingsprogrammet startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 58 myndigheter och en organisation.

JiM-myndigheter 2015-2018

Ökad jämställdhet bidrar till ökad kvalitet

Erfarenheter från tidigare JiM-uppdrag, visar att myndigheterna genom arbetet fått syn på oskäliga skillnader mellan könen. Av planer för jämställdhetsintegrering som lämnats till regeringen förra året, framkom exempel på att resurser fördelas ojämställt mellan kvinnor och män och att det finns verksamheter som bedrivs utifrån stereotypa föreställningar utifrån kön på ett sätt som missgynnar främst kvinnor inom ramen bland annat för myndighetsutövning. Jämställdhetsintegrering i myndigheter tar sikte på att identifiera och åtgärda dessa problem, och därmed inte bara öka jämställdheten utan även kvaliteten och träffsäkerheten i verksamheten.

Kvalitetshöjning i kärnverksamheten för jämställdhetsintegrerade myndigheter

Jämställdhetsmyndigheten stödjer myndigheternas arbete

Sedan den 1 januari 2018 har Jämställdhetsmyndigheten regeringens uppdrag att, inom ramen för utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM), stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. En uppgift som tidigare låg på Göteborgs universitet, Nationella sekretariatet för genusforskning.

Uppdrag att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter 

Uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten att överta det stödjande arbetet 

Läs mer om Jämställdhetsmyndigheten här www.jamstalldhetsmyndigheten.se

JiM utökas med ytterligare 18 myndigheter och en organisation

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM) har 2016 utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation och omfattar nu totalt 59 verksamheter.

18 nya myndigheter får uppdrag för jämställdhetsintegrering

41 myndigheter har i uppdrag att utveckla en jämställd verksamhet

Den 2 och 3 september 2015 träffades representanter från de 41 myndigheter som ska anta utmaningen att utveckla en jämställd verksamhet till år 2018 och berörda tjänstemän i regeringskansliet. På agendan var frågor om vilken möjlighet och roll myndigheterna har i att verka för ett jämställt samhälle och hur regeringens styrning av myndigheterna kan bli bättre avseende jämställdhet.

Tydligt myndighetsuppdrag om jämställdhetsintegrering

Invigning av konferensen Avstamp #Jimställdhet

En pressträff sker i samband med invigningen av konferensen Avstamp #Jimställdhet. På pressträffen berättar jämställdhetsminister Åsa Regnér, nationella sekretariatet för genusforskning och generaldirektörer mer om hur satsningen ska gå till samt hur myndigheterna kommer att arbeta med jämställdhetsintegrering.

Åsa Regnér inviger konferens om jämställdhetsintegrering

Mer information på Jämställdhetsmyndighetens webbplats