Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM

Uppdaterad

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsintegrering kräver ett långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med och beaktas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer. Det handlar i grunden om att bygga ett jämställt samhälle och att statliga myndigheter ska ge lika förutsättningar och service för alla, oavsett kön. Det är en fråga om rättvisa, men även om kvalitet och träffsäkerhet i offentligt finansierade verksamheter. Utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) startade 2013 och omfattar idag ca 60 myndigheter.

Sedan den 1 januari 2018 har Jämställdhetsmyndigheten regeringens uppdrag att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Regeringen har också med regelbundenhet bjudit in de deltagande myndigheterna till träffar där resultat, erfarenhetsutbyte och utmaningar med JiM stått i fokus.

En uppställd gruppbild med 49 representanter från myndigheter som arbetar med jämställdhetsintegrering i myndigheter tillsammans med tre ministrar.
Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, civilminister Ardalan Shekarabi och inrikesminister Mikael Damberg träffade generaldirektörerna för de myndigheter som arbetar med regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten vid ett möte den 1 oktober 2019. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

JiM har gett resultat

Statskontoret har haft i uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheterna. Utvärderingen presenterades den 30 september 2019 och visade JiM-programmet har bidragit till att flera av myndigheterna har förändrat sitt sätt att arbeta och därmed ökat jämställdheten för sina målgrupper.

Artikel: Jämställdhetsintegrering i myndigheter har gett resultat. Från uppföljningsmöte den 1 oktober

Ny modell för att myndigheter ska arbeta mer jämställt

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten för att stärka myndigheters arbete med att beakta jämställdhet i sin verksamhet. Jämställdhetsmyndigheten ska i samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ta fram och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte och ömsesidigt lärande inom jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i staten.

Pressmeddelande: Ny modell för att myndigheter ska arbete mer jämställt

Viktiga händelser

2013: 18 pilotmyndigheter får i uppdrag att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering och redovisa den för regeringen. Göteborgs universitet får ett uppdrag att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.

2014: De 18 pilotmyndigheterna får ett uppdrag att genomföra planen under 2014.

2015: JiM utökas med 23 nya myndigheter och omfattar totalt 41 myndigheter och förlängs till och med 2018. Göteborgs universitet får fortsatt uppdrag att stödja och löpande utvärdera det.

2016: JiM utökas till att omfatta totalt 59 myndigheter och en organisation med förvaltningsuppgifter, Folk-bildningsrådet.

2017: Statskontoret får i uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter.

2018: Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag av regeringen att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.

2019: Statskontoret lämnar sin utvärdering av JiM till regeringen.

2019: Regeringen meddelar att utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i myndigheter ska fortsätta och få en delvis ny inriktning.

2019: Samtliga JiM-myndigheter har fått fortsatta återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i sina regleringsbrev för 2020.

2020: Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att i samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ta fram och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte inom jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i staten.