Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM

Uppdaterad

Utvecklingsprogrammet för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Under programperioden 2020–2025 ska myndigheterna också, i samverkan med relevanta samhällsaktörer, bidra till att öka jämställdheten i samhället.

Jämställdhetsintegrering kräver ett långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med och beaktas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla processer. Det handlar i grunden om att bygga ett jämställt samhälle och att statliga myndigheter ska ge lika förutsättningar och service för alla, oavsett kön. Det är en fråga om rättvisa, men även om kvalitet och träffsäkerhet i offentligt finansierade verksamheter. Utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) startade 2013 och omfattar i dag 54 myndigheter.

Sedan den 1 januari 2018 har Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.

JiM har gett resultat

Statskontoret har haft i uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheterna. Utvärderingen presenterades 2019 och visade att JiM-programmet har bidragit till att flera av myndigheterna har förändrat sitt sätt att arbeta och därmed ökat jämställdheten för sina målgrupper.

Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter. Slutrapport (statskontoret.se)

Programperioden 2020–2025

2020 inleddes en ny programperiod för JiM-programmet. En nyhet i den programperioden är att myndigheterna inte bara ska åtgärda jämställdhetsproblem i den egna verksamheten. Myndigheterna ska också, i samverkan med relevanta samhällsaktörer, bidra till att öka jämställdheten i samhället. Jämställdhetsmyndigheten har en viktig strategisk och samordnande roll i det arbetet.

Jämställdhetsmyndigheten har i uppdrag att stödja deltagande myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering under perioden 2020–2025. Stödet ska i relevanta delar planeras och erbjudas i samverkan med Diskrimineringsombudsmannen (DO), Ekonomistyrningsverket (ESV) och Statistiska centralbyrån (SCB).

Deltagare i JiM under perioden 2020-2025

Viktiga händelser

2013: 18 pilotmyndigheter får i uppdrag att ta fram en plan för jämställdhetsintegrering och redovisa den för regeringen. Göteborgs universitet får ett uppdrag att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.

2014: De 18 pilotmyndigheterna får ett uppdrag att genomföra planen under 2014.

2015: JiM utökas med 23 nya myndigheter och omfattar totalt 41 myndigheter och förlängs till och med 2018. Göteborgs universitet får fortsatt uppdrag att stödja och löpande utvärdera det.

2016: JiM utökas till att omfatta totalt 59 myndigheter och en organisation med förvaltningsuppgifter, Folk-bildningsrådet.

2017: Statskontoret får i uppdrag att utvärdera arbetet med jämställdhetsintegrering i myndigheter.

2018: Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag av regeringen att stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering.

2019: Statskontoret lämnar sin utvärdering av JiM till regeringen.

2019: Regeringen meddelar att utvecklingsprogrammet jämställdhetsintegrering i myndigheter ska fortsätta och få en delvis ny inriktning.

2019: Samtliga JiM-myndigheter har fått fortsatta återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i sina regleringsbrev för 2020.

2020: Jämställdhetsmyndigheten får i uppdrag att i samarbete med Ekonomistyrningsverket, Kriminalvården, Skatteverket och Vetenskapsrådet ta fram och tillämpa en modell för systematiskt erfarenhetsutbyte inom jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering i staten.

2020: JiM-program för 2020-2025 beslutas. JiM-myndigheterna får också i uppdrag att tillsammans med relevanta samhällsaktörer arbeta för att öka jämställdheten i samhället.