Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering, i kombination med särskilda jämställdhetsåtgärder, är den huvudsakliga strategin för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med och beaktas i det dagliga arbetet.

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

Arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet styrs av ett regeringsbeslut för perioden 2021–2025. Målet för arbetet är att Regeringskansliet ska ge regeringen förutsättningar att förverkliga jämställdhetspolitikens mål. Målet nås genom att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt arbete som bedrivs i Regeringskansliet.

Regeringsbeslutet pekar ut fyra centrala processer för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet: budgetprocessen, lagstiftningsprocessen, myndighetsstyrningen och EU-arbetet.

Könsuppdelad statistik och analyser av sådan statistik, är grundläggande för arbetet med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering. Enligt regeringsbeslutet ska därför individbaserad statistik presenteras, kommenteras och analyseras efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

Utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, omfattar 54 verksamheter under perioden 2020–2025. Syftet med programmet är att stärka och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheterna ska också, i samverkan med relevanta samhällsaktörer, bidra till att öka jämställdheten i samhället.

Länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering

Länsstyrelsernas uppgift att stödja, samordna och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå är centralt för genomförandet av jämställdhetspolitiken i länen. Länsstyrelserna ska också, tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) på regional och lokal nivå.

Jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en viktig part för att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt.

Under de senaste åren har SKR beviljats medel för att främja utvecklingen mot de jämställdhetspolitiska målen. De resultat som det hittills har gett handlar framför allt om att kommuner och regioner har fått bättre förutsättningar för sitt jämställdhetsarbete samt sina insatser för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Genvägar