Jämställdhetsintegrering

Publicerad · Uppdaterad

Sveriges regering är feministisk och sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum för både det nationella och internationella arbetet. Jämställdhetsintegrering, i kombination med särskilda jämställdhetsåtgärder, är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Foto: Folio

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med och beaktas i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter.

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

Att utveckla jämställdhetsintegrering som strategi är en av de viktigaste prioriteringarna inom jämställdhetspolitiken. Regeringen bedriver ett arbete med att stärka jämställdhetsintegrering på alla departement och berörda myndigheter. Arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet styrs av ett regeringsbeslut för perioden 2016-2020. Målet för arbetet är att Regeringskansliet ska ge regeringen förutsättningar att förverkliga jämställdhetspolitikens mål. Målet nås genom att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt arbete som bedrivs i Regeringskansliet.

Regeringsbeslutet pekar även ut fyra centrala processer för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet, dessa är budgetprocessen, lagstiftningsprocessen, myndighetsstyrningen och EU-arbetet.

Könsuppdelad statistik och analyser av sådan statistik, är grundläggande för arbetet med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering. Enligt regeringsbeslutet ska därför individbaserad statistik presenteras, kommenteras och analyseras efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Regeringsbeslut: Jämställdhetsintegrering i regeringskansliet 2016-2020

Jämställdhetsbudgetering

För en feministisk regering är jämställdhetsbudgetering ett strategiskt redskap för att uppnå de politiska mål för jämställdhet som regeringen har. Jämställdhetsbudgetering innebär att budgetpolitikens jämställdhetseffekter utvärderas och att inkomster och utgifter ska omfördelas för att främja jämställdhet. Regeringens ambition är att ett jämställdhetsperspektiv ska inkluderas i alla steg av budgetprocessen.

Regeringen har tagit viktiga steg för att säkerställa att budgetpolitikens jämställdhetseffekter synliggörs i underlag inför budgetbeslut i syfte presentera en budget som tydligt främjar jämställdhet i prioriteringar, vägval och resurser. I budgetarbetet ska konsekvenser för jämställdheten beaktas när förslag och reformer utformas, och vid fördelning av resurser.

När jämställdhet inkluderas i analysen synliggörs hela befolkningens situation och behov, och politiken kan utformas så att den ger såväl kvinnor som män, flickor som pojkar jämställda och likvärdiga villkor. Det är en fråga om rättvisa, att ta till vara varje människas potential, men det är också en viktig förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och för utvecklingen av arbetsmarknaden, välfärden och den svenska modellen. Med ett jämställdhetsperspektiv integrerat i politiken formas ett långsiktigt hållbart samhälle. Jämställdhetsintegrering i budgetarbetet är därför helt centralt.

Jämställdhetsbudgetering

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

Regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, omfattar ett 60-tal verksamheter. Syftet med programmet är att stärka och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM

Arbetet med jämställdhetsintegrering i högskolan

Länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering

Länsstyrelsernas uppgift att stödja, samordna och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå är centralt för genomförandet av jämställdhetspolitiken i länen. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag  att ta fram länsstrategier för sitt arbete med jämställdhetsintegrering för perioden 2018-2020. Syftet är att främja länsstyrelsernas fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering.

Jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner

Regeringen arbetar aktivt för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska stärkas i kommuner och regioner.

För att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt har regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) beslutat om en ny treårig överenskommelse. Överenskommelsen innefattar insatser i förhållande till samtliga delmål under perioden 2018–2020. För att täcka alla delmål kommer olika delmål prioriteras olika år under de tre år överenskommelsen gäller. Under samtliga tre år kommer det jämställdhetspolitiska delmålet Jämställd hälsa att vara i fokus och insatser mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Överenskommelsen omfattar 25 miljoner kronor för 2018, 32 miljoner kr för 2019 och 28 miljoner kr för 2020.

Syfte och mål med överenskommelsen

Syftet med överenskommelsen mellan staten och SKR 2018–2020 är att främja utvecklingen i riktning mot de jämställdhetspolitiska målen. Målen med överenskommelsen är att:

  1. Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området mellan staten, SKR, kommuner och regioner.

  2. Stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i kommuner och regioner i förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen.

  3. Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och regioner utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och i enlighet med det sjätte jämställdhetspolitiska delmålet.

Överenskommelse om att stärka stöd till jämställdhet och kvinnofrid.pdf

Samla och sprida kunskaper och erfarenheter

Portalen Jämställ.nu är ett viktigt verktyg för att samla och sprida erfarenheter och kunskap om praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering. För att förenkla och kvalitetssäkra arbete med jämställdhetsintegrering erbjuder portalen bland annat metoder, modeller och interaktiva verktyg. Portalen finansieras av regeringen och drivs som en samverkanssatsning mellan Europeiska Socialfonden, Nationella sekretariatet för genusforskning, Sveriges kommuner och landsting, Länsstyrelserna samt Vinnova.