Jämställdhetsintegrering

Uppdaterad

Sveriges regering är feministisk och sätter jämställdhet mellan kvinnor och män i centrum för både det nationella och internationella arbetet. Jämställdhetsintegrering, i kombination med särskilda jämställdhetsåtgärder, är regeringens huvudsakliga strategi för att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska beaktas i all politik som påverkar människors villkor, så att alla kvinnor och män, flickor och pojkar kan leva jämställda liv.

Eftersom jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där ordinarie beslut fattas, resurser fördelas och normer skapas måste jämställdhetsperspektivet finnas med och beaktas i det dagliga arbetet. Strategin har vuxit fram för att motverka tendensen till att jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och verksamheter.

Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet

Att utveckla jämställdhetsintegrering som strategi är en av de viktigaste prioriteringarna inom jämställdhetspolitiken. Regeringen bedriver ett arbete med att stärka jämställdhetsintegrering på alla departement och berörda myndigheter. Arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet styrs av ett regeringsbeslut för perioden 2021-2025.  Målet för arbetet är att Regeringskansliet ska ge regeringen förutsättningar att förverkliga jämställdhetspolitikens mål. Målet nås genom att ett jämställdhetsperspektiv ska integreras i allt arbete som bedrivs i Regeringskansliet.

Regeringsbeslutet pekar även ut fyra centrala processer för arbetet med jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet: budgetprocessen, lagstiftningsprocessen, myndighetsstyrningen och EU-arbetet.

Könsuppdelad statistik och analyser av sådan statistik, är grundläggande för arbetet med jämställdhetsintegrering och jämställdhetsbudgetering. Enligt regeringsbeslutet ska därför individbaserad statistik presenteras, kommenteras och analyseras efter kön om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Könsuppdelad statistik finns på statistikmyndigheten SCB:s hemsida.

Regeringsbeslut: Jämställdhetsintegrering i Regeringskansliet 2021–2025

Jämställdhetsbudgetering

För en feministisk regering är jämställdhetsbudgetering ett strategiskt redskap för att uppnå de politiska mål för jämställdhet som regeringen har. Jämställdhetsbudgetering innebär att budgetpolitikens jämställdhetseffekter utvärderas och att inkomster och utgifter ska omfördelas för att främja jämställdhet. Regeringens ambition är att ett jämställdhetsperspektiv ska inkluderas i alla steg av budgetprocessen.

Regeringen har tagit viktiga steg för att säkerställa att budgetpolitikens jämställdhetseffekter synliggörs i underlag inför budgetbeslut i syfte att presentera en budget som tydligt främjar jämställdhet i prioriteringar, vägval och resurser. I budgetarbetet ska konsekvenser för jämställdheten beaktas när förslag och reformer utformas, och vid fördelning av resurser.

När jämställdhet inkluderas i analysen synliggörs hela befolkningens situation och behov, och politiken kan utformas så att den ger såväl kvinnor som män, flickor som pojkar jämställda och likvärdiga villkor. Det är en fråga om rättvisa, att ta till vara varje människas potential, men det är också en viktig förutsättning för hållbar ekonomisk tillväxt och för utvecklingen av arbetsmarknaden, välfärden och den svenska modellen. Med ett jämställdhetsperspektiv integrerat i politiken formas ett långsiktigt hållbart samhälle. Jämställdhetsintegrering i budgetarbetet är därför helt centralt.

Jämställdhetsbudgetering

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter

Regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, omfattar 54 verksamheter under perioden 2020-2025. Syftet med programmet är att stärka och vidareutveckla jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Myndigheterna ska också, i samverkan med relevanta samhällsaktörer, bidra till att öka jämställdheten i samhället.

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM

Deltagare i JiM 2020-2025

Länsstyrelsernas arbete med jämställdhetsintegrering

Länsstyrelsernas uppgift att stödja, samordna och utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering på regional nivå är centralt för genomförandet av jämställdhetspolitiken i länen. Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag  att ta fram länsstrategier för sitt arbete med jämställdhetsintegrering för perioden 2018-2020, ett uppdrag som har förlängts till och med 2022. Syftet är att främja länsstyrelsernas fortsatta arbete med jämställdhetsintegrering. Länsstyrelserna ska också, tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM) på regional och lokal nivå. 

Jämställdhetsintegrering i kommuner och regioner

Regeringen arbetar aktivt för att arbetet med jämställdhetsintegrering ska stärkas i kommuner och regioner.

För att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt arbetar regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 2018-2020 har det funnits en treårig överenskommelse mellan regeringen och SKR. Överenskommelsen innefattade insatser i förhållande till regeringens samtliga jämställdhetspolitiska delmål. Särskilt prioriterat var arbetet med att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor. Överenskommelsen omfattade 25 miljoner kronor för 2018, 32 miljoner kr för 2019 och 28 miljoner kr för 2020.

Regeringen beviljade 2021 SKR ytterligare 20 miljoner kronor för att främja utvecklingen i riktning mot de jämställdhetspolitiska målen med fokus på att förebygga och motverka hedersrelaterat våld och förtryck. SKR avser att inkomma med ansökningar även för 2021 och 2022 vilket betyder att satsningens omfattning kan ligga på samma nivå som under den tidigare överenskommelsen. Nytt är även att SKR bidrar med medfinansiering.  

De resultat som överenskommelsen hittills har gett handlar framför allt om att kommuner och regioner har fått bättre förutsättningar för sitt jämställdhetsarbete samt sina insatser för att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Resultaten visar att tillskottet av resurser möjliggör en betydande förstärkning av stödet till jämställdhetsintegrering och till utveckling av arbetet med att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Samla och sprida kunskaper och erfarenheter

Portalen Jämställ.nu är ett viktigt verktyg för att samla och sprida erfarenheter och kunskap om praktiskt arbete med jämställdhetsintegrering. För att förenkla och kvalitetssäkra arbete med jämställdhetsintegrering erbjuder portalen bland annat metoder, modeller och interaktiva verktyg. Portalen drivs av Jämställdhetsmyndigheten.

Jämställ.nu

Genvägar