Regeringsuppdrag från Arbetsmarknadsdepartementet

Uppdrag om att stödja arbetet med jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter Diarienummer: A2020/02041

Publicerad

Regeringen uppdrar åt Jämställdhetsmyndigheten att, inom ramen för regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter (JiM), stödja myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering 2020–2025.

Ladda ner:

I uppdraget ingår att genom stödjande insatser, förbättra förutsättningarna för JiM-myndigheterna att effektivt kunna:

  • löpande planera arbete med jämställdhetsintegrering, inklusive jämställdhetsbudgetering,
  • analysera verksamheten ur ett jämställdhetsperspektiv i syfte att identifiera konkreta föreliggande jämställdhetsproblem i verksam-heten eller i samhället inom myndigheternas ansvarsområden,
  • utveckla eller anpassa metoder för att följa upp resultat och effekter ur ett jämställdhetsperspektiv, till exempel utfall av rutiner och arbetssätt.

Jämställdhetsmyndigheten ska också:

  • identifiera och sprida kunskap och lärande exempel avseende jämställdhetsintegrering samt göra resultat av JiM-arbetet synliga och tillgängliga för relevanta målgrupper,
  • främja samverkan mellan myndigheter för att bidra till att lösa sådana jämställdhetsproblem i samhället som kräver samordning, samt
  • löpande utvärdera JiM-programmet.