Artikel

Regeländringar beslutade den 23 november 2017

Publicerad

Förordningsändringar om finansiering av kärnavfallshanteringen

Regeringen har beslutat om förordningsändringar som innebär:

  • en ny förordning om finansiering av kärntekniska restprodukter ersätter den nuvarande förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet
  • en ny förordning om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel
  • ändring i förordningen om finansiering av kärntekniska restprodukter för att där föra in ändringar som skett i förordningen (2008:715) om finansiella åtgärder för hanteringen av restprodukter från kärnteknisk verksamhet med anledning av prop. 2016/17:200 Miljöbedömningar.

Det tydliggörs hur kärnavfallsavgiften, finansieringsbeloppet och kompletteringsbeloppet ska beräknas. Kärnavfallsavgiften ska beräknas på en driftstid på 50 år. Reglerna om kärnavfallsfondens placeringsmandat flyttas till en särskild förordning och utvecklas. Fondens medel förvaltas liksom tidigare av myndigheten Kärnavfallsfonden. Förvaltningen ska ske på ett aktsamt och ansvarsfullt sätt med hänsyn till miljöaspekter och sociala aspekter. Minst 60 procent av tillståndshavarnas andel i fonden ska vara placerad i s.k. säkra tillgångar. Resterande medel får placeras i mer riskfyllda tillgångar, som överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, eller andelar i värdepappersfonder.

Referenser

  • förordning (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter
  • förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel
  • förordning (2017:1181) om ändring i förordningen (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter

Mer information

Författningarna blir offentliga när de kommer ut från trycket i Svensk författningssamling. Det beräknas ske tisdagen den 5 december 2017.

Kontaktperson
Susanne Gerland 08-405 15 72