Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Artikel från Statsrådsberedningen

Delrapport om genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin

Publicerad

I början av januari 2017 fattade regeringen beslut om en nationell säkerhetsstrategi. Det blev en ny utgångspunkt för det gemensamma arbetet att stärka Sveriges nationella säkerhet. Under 2017 har en allt större del av regeringens arbete ägnats åt att samlat hantera de nationella säkerhetsfrågorna. Exempel på detta arbete finns samlat i rapporten ”Delrapport över genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin”.

En rad viktiga initiativ har tagits under 2017 för ett säkrare Sverige. Breda politiska överenskommelser mellan regeringen och oppositionen har slutits på försvarsområdet och i arbetet mot terrorism. Värnplikten återupptas, en militär återetablering sker på Gotland och försvarsövningen Aurora 2017 har genomförts. Straffen har skärpts för vapenbrott och brott mot tillståndsplikten för explosiva varor. Myndigheterna har fortsatt byggt upp sitt gemensamma arbete mot organiserad brottslighet. Ett nytt nationellt centrum mot våldsbejakande extremism kommer att stärka och utveckla det förebyggande arbetet. En ny klimatlag trädde i kraft vid årsskiftet. Förslag finns till en ny säkerhetsskyddslag som innebär ett stärkt skydd för Sveriges säkerhet.

Internationellt har Sverige varit med om att forma beslut i FN:s säkerhetsråd till stöd för internationell fred och säkerhet. Sverige har fördjupat våra säkerhets- och försvarspolitiska samarbeten, bl.a. med Tyskland och inom EU. På klimatsidan driver Sverige på för att öka ambitionerna inom ramen för Parisavtalet och inom EU.

Under 2017 har alla departement haft att utgå från säkerhetsstrategin i sitt löpande arbete och när de tagit nya initiativ. Det gäller såväl de identifierade nationella säkerhetsintressena som de åtgärder för att bemöta de hot som strategin tar upp. Delrapporten över genomförandet av den nationella säkerhetsstrategin ger en övergripande redovisning av vad som gjorts på olika områden. Rapporten är avgränsad på så sätt att den fokuserar på vad som gjorts för att möta de åtta hot som definieras i säkerhetsstrategin, liksom på hur Sverige har arbetat i ett internationellt perspektiv. Beskrivningen gör inte anspråk på att vara uttömmande. Den redovisar snarare ett urval av initiativ som tagits det senaste året.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 30 november 2021 var han statsminister.