Artikel från Kulturdepartementet

Frågor och svar om nytt mediestöd och förlängt presstöd

Publicerad Uppdaterad

Propositionen Journalistik i hela landet beslutades av riksdagen den 14 juni 2018. I propositionen föreslås dels nya teknikneutrala stödformer med fokus på lokaljournalistik och innovation, dels en förstärkning av det befintliga presstödet. Båda förslagen har godkänts av Europeiska kommissionen den 22 oktober 2018.

Vad innebär förslagen?

Två nya former av teknikneutrala mediestöd införs.

  1. Det ena stödet avser att stärka lokaljournalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning (så kallade vita fläckar). Utgångspunkten är att sådana områden främst utgörs av kommuner. Stödet utformas för att skapa incitament för långsiktiga journalistiska satsningar och riktas till alla typer av nyhetsmedier.
  2. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Stödet betonar innovation och successiv rörelse mot högre grad av utveckling.

De nya stödformerna kommer förenas med krav på att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Utöver nya stödformer föreslås att det nuvarande presstödet förlängs och förstärks genom en höjning av driftsstödet med 10 procent för tidningar som kommer ut minst tre dagar i veckan och en höjning av distributionsstödet med 50 procent.

Vad händer nu?

Regeringen har under hösten 2018 genomfört ändringar i presstödsförordningen vad gäller stödnivåer och förlängd giltighetstid, som träder i kraft den 1 januari 2019.

Under hösten 2018 tar regeringen fram en ny mediestödsförordning för de nya stödformerna. Den nya förordningen beslutas först efter riksdagens beslut om budgetpropositionen för 2019 och kommer därmed träda i kraft något senare än vad som aviserades i propositionen Journalistik i hela landet, dvs. den 1 februari 2019.

Myndigheten för press, radio och tv utfärdar närmare föreskrifter. Tidsramar för ansökningsomgångar tas fram av myndigheten.

Vilka kan söka?

De nya stödformerna – stöd för journalistiska satsningar i vita fläckar samt innovations- och utvecklingsstöd – kan sökas av alla typer av allmänna nyhetsmedier med allsidig nyhetsförmedling, exempelvis webbaserade medier, tidningar, radio och tv. Även gratismedier kan söka de nya stöden. Vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kunna få stöd kommer framgå av den förordning som regeringen ska utfärda samt av de föreskrifter som Myndigheten för press, radio och tv utfärdar.

Presstödet – distributionsstöd respektive driftsstöd – kan som tidigare sökas av prenumererade dagstidningar. Förutsättningarna för att få sådant stöd framgår av presstödsförordningen samt av Myndigheten för press, radio och tv:s föreskrifter.

Det totala anslaget för press- och mediestöd blir 622 miljoner kronor 2019 och 677 miljoner kronor från och med 2020.

Hur söker jag?

Ansökan görs hos presstödsnämnden (som vid årsskiftet byter namn till mediestödsnämnden) vid Myndigheten för press, radio och tv. Närmare riktlinjer för ansökan samt tidsramar för ansökningsomgångar tas fram av myndigheten.