Frågor och svar om nytt mediestöd och förlängt presstöd

Regeringen har lämnat propositionen Journalistik i hela landet till riksdagen. Propositionen innehåller förslag till en kombination av nya teknikneutrala stödformer med fokus på lokaljournalistik och innovation och en förstärkning av det befintliga presstödet.

Vad innebär förslaget om nya mediestöd?

Två nya former av teknikneutrala mediestöd införs.

  1. Det ena stödet avser att stärka lokal journalistik i områden som för närvarande saknar eller har svag journalistisk bevakning (så kallade vita fläckar). Utgångspunkten är att sådana områden utgörs av kommuner (undantagsfall annat område än kommun, till exempel del av storstadskommun). Stödet utformas för att skapa incitament för långsiktiga journalistiska satsningar och riktas till alla typer av nyhetsmedier.
  2. Det andra stödet är ett utvidgat innovations- och utvecklingsstöd. Stödet betonar innovation och successiv rörelse mot högre grad av utveckling hos nyhetsmedier oberoende av distributionsform.

De nya stödformerna kommer förenas med krav på att främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Universell utformning eftersträvas så långt möjligt, det vill säga utformning för att i största möjliga utsträckning kunna användas av alla utan behov av anpassning eller specialutformning. Kravet bör beakta den tekniska utvecklingen och stödsökandes förutsättningar. De stödsökande ska redogöra för sitt arbete med tillgänglighet.

Vad händer med det nuvarande presstödet?

Regeringen föreslår att det nuvarande presstödet förlängs och förstärks genom en höjning av driftsstödet med 10 procent för tidningar som kommer ut minst tre dagar i veckan och en höjning av distributionsstödet med 50 procent.

Varför lägger regeringen fram förslaget?

Utgångspunkten för propositionen är Medieutredningens analys av konsekvenserna av medieutvecklingen samt medborgarnas behov av kvalitetsjournalistik för att ta del av allsidig information, nyhetsförmedling och debatt och för att kunna vara demokratiskt delaktiga oavsett var i landet de bor. Det har blivit svårare att finansiera nyhetsjournalistik och lokaljournalistiken är mest utsatt. Det finns i dag platser som är helt utan nyhetsbevakning, så kallade ”vita fläckar” på mediekartan.

Vad är syftet med de nya mediestöden?

De nya stödformerna för stärkt lokaljournalistik och utvidgat innovations- och utvecklingsstöd är en del av en utveckling mot ett mer modernt stödsystem som riktas till alla typer av nyhetsmedier. De nya stöden har som övergripande syfte att stärka demokratin genom att främja allmänhetens tillgång till oberoende nyhetsförmedling i hela landet, via en mångfald av allmänna nyhetsmedier med redaktionellt innehåll av hög kvalitet.

Vad händer nu?

Riksdagen ska fatta beslut om förslagen i propositionen. Därefter utformar regeringen en ny förordning för de nya stödformerna samt genomför ändringar i presstödsförordningen vad gäller stödnivåer och förlängd giltighetstid. Myndigheten för press, radio och tv utfärdar närmare föreskrifter. Förändringarna ska även godkännas av Europeiska kommissionen.

När träder ändringarna i kraft?

Förändringarna träder i kraft den 1 januari 2019, under förutsättning att Europeiska kommissionen godkänner dem.

Vilka kan söka?

De nya stödformerna – stöd för journalistiska satsningar i vita fläckar samt innovations- och utvecklingsstöd – kan sökas av alla typer av allmänna nyhetsmedier med allsidig nyhetsförmedling, exempelvis webbaserade medier, tidningar, radio och tv. Även gratismedier kan söka de nya stöden. Vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att kunna få stöd kommer framgå av den förordning som regeringen ska utfärda. Det kommer bland annat att röra sig om viss periodicitet, viss andel eget redaktionellt innehåll, krav på ansvarig utgivare, att följa god medieetisk sed.

Presstödet - distributionsstöd respektive driftsstöd – kan som tidigare sökas av prenumererade dagstidningar. Förutsättningarna för att få sådant stöd framgår av presstödsförordningen.

Hur stort blir stödet för vita fläckar?

Stödet får lämnas till nyhetsmedier som startar eller utökar journalistisk verksamhet i områden som utgör så kallade vita fläckar och kan uppgå till högst 1 miljon kronor per område (normalt en kommun). Stödet kan delas på flera nyhetsmedier i området. När stödbeloppet fastställs tas hänsyn till omfattningen av den journalistiska verksamheten. Stödet får användas endast för kostnader som är direkt förknippade med den journalistiska verksamheten i området, särskilt redaktionella kostnader.

Stödet fördelas i mån av tillgängliga medel. Anslaget höjs med 55 miljoner kronor för 2019 och 110 miljoner kronor från och med 2020 för ökad satsning på nyhetsjournalistik genom nytt mediestöd. Det totala anslaget för press- och mediestöd bli alltså 622 miljoner kronor 2019 och 677 miljoner kronor från och med 2020.

Hur söker jag?

Ansökan görs hos presstödsnämnden vid Myndigheten för press, radio och tv. Närmare riktlinjer för ansökan kommer tas fram av myndigheten. Ansökningarna prövas av presstödsnämnden som kommer att byta namn till mediestödsnämnden för att bättre spegla dess breddade uppdrag.