Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Regeringen tog emot stridsåtgärdsutredningen

Publicerad

Fredag den 8 juni överlämnade särskilde utredare Tommy Larsson stridsåtgärdsutredningens betänkande till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Ylva Johansson tar emot betänkandet utav Tommy Larsson.
Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson tog emot stridsåtgärdsutredningen av särskild utredare Tommy Larsson och sekreterare i utredningen Sigrid Solvin. Foto: Regeringskansliet

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har bidragit till en stark omställningsförmåga och internationell konkurrenskraft samtidigt som reallönerna ökat under drygt två decennier.
Antalet förlorade arbetsdagar till följd av konflikter på arbetsmarknaden är också anmärkningsvärt få. Under 2017 tecknades omkring 500 kollektivavtal i Sverige utan att en enda arbetsdag förlorades till följd av strejk eller lockout.

Den osäkerhet och de konflikter som länge funnits i Göteborgs Hamn är dock ett exempel på en situation där den svenska modellen inte fungerar tillfredsställande. Mot denna bakgrund beslutade regeringen den 22 juni 2017 att tillsätta en utredning om en översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden (undantaget sympatiåtgärder och indrivningsblockader).

Utredningen har haft i uppdrag att överväga vissa ändringar i rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Uppdraget har bestått i
att analysera och ta ställning till om det är möjligt och lämpligt att,

• begränsa rätten att vidta stridsåtgärder i andra syften än att reglera villkor i kollektivavtal och

• förändra fredspliktsbestämmelserna i situationer där en arbetsgivare som är bunden av ett kollektivavtal med en arbetstagarorganisation utsätts för stridsåtgärder av en annan arbetstagarorganisation. I den delen har utredningen särskilt haft att undersöka om en nämnd ska inrättas som vid behov kan fatta beslut om samordning av kollektivavtal och om fredsplikt till följd av ett kollektivavtal.

– Tommy Larsson har gjort ett gott och mycket gediget arbete, men det är parternas förslag till lagändringar som jag kommer gå vidare med. Det är oerhört värdefullt att parterna är överens och deras förslag är väl genomarbetat och avvägt, säger arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 10 september 2019 var hon arbetsmarknadsminister.