Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

Handlingsplan för genomförande av det nationella skogsprogrammet beslutad

Publicerad

Regeringen beslutade den 12 juli om en handlingsplan för det nationella skogsprogrammet. I samband med det beslutade regeringen om nio åtgärder i form av regeringsuppdrag som ska bidra till genomförandet av skogsprogrammet.

Bilden föreställer jägare i skog, bärplockande barn och andra människor som rör sig nära skogen.
Regeringens vision för arbetet med skogsprogrammet är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”. Illustration: Itziar Castany Ramirez/Regeringskansliet

Handlingsplanen samlar närmare 90 åtgärder inom flera politikområden som har genomförts eller kommer att genomföras för att nå skogsprogrammets vision och fem fokusområden under mandatperioden 2014-2018.

Nio regeringsuppdrag som del i arbetet med att genomföra det nationella skogsprogrammet  

Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU ska ta fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog

SLU ska via deras framtidsplattform Future Forests utveckla och förmedla kunskapen om mångbruk av skog. Uppdraget innebär att SLU ska göra tvärvetenskapliga analyser och synteser samt genomföra kommunikativt arbete som ytterligare synliggör potentialen för mångbruk av skog. För uppdraget får SLU 5 miljoner kronor 2018 och 3,5 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att fram och kommunicera tvärvetenskaplig kunskap om mångbruk av skog

Skogsstyrelsen ska utveckla rådgivning för ett hållbart skogsbruk

Skogsstyrelsen ska genom rådgivning, kommunikation och samverkan med yrkesverksamma i skogsbruket och skogsägare samt där det är lämpligt – med forskare, miljöorganisationer och andra delar av civilsamhället, bidra till ett mer variationsrikt skogsbruk. Uppdraget innebär att regeringen skjuter till extrapengar till Skogsstyrelsen pågående projekt ”Bra produktion – skog med variation”. För uppdraget får Skogsstyrelsen 2 miljoner kronor 2018 och 1 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att utveckla rådgivning för ett hållbart skogsbruk

Skogsstyrelsen ska bistå i arbete inom internationella skogsfrågor

Skogsstyrelsenskaaktivt bistå Regeringskansliet i proaktivt och strategiskt påverkansarbete för integrering av den internationella dimensionen i enlighet med skogsprogrammets inriktning. Målet är att Sverige ska få en tydligare röst i skogsvärden och med det stärka den svenska skogssektorns globala konkurrenskraft. I det ingår bland annat att bistå med strategisk omvärldsbevakning, rapportering och framtagning av statistik och konsekvensanalyser för internationella skogsfrågor. För uppdraget får Skogsstyrelsen 4,3 miljoner kronor 2018 och 1,7 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att bistå i arbete inom internationella skogsfrågor

Skogsstyrelsen ska genomföra och förbereda och genomföra en Skogsakademi för beslutsfattare inom EU

Skogsstyrelsen ska tillsammans med en organisation som ska pekas ut av den finska regeringen, förbereda och genomföra en dialog om hållbart skogsbruk och skogsindustri för beslutsfattare inom EU, och ha årliga skogsexkursioner. Planen är att genomföra en första exkursion under 2018 i Finland. En andra exkursion bör genomföras under 2019 i Sverige. För detta får Skogsstyrelsen 0,7 miljoner kronor 2018 och 1,0 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att förbereda och genomföra en Skogsakademi för beslutsfattare inom EU

Skogsstyrelsen ska bistå i genomförandet av det nationella skogsprogrammet

Skogsstyrelsen ska driva skogsprogrammets dialogprocess, vilket inkluderar att engagera andra myndigheter, lärosäten och företag i skogens hela värdekedja. För det får Skogsstyrelsen 2,5 miljoner kronor 2018 och 3,5 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att bistå i genomförandet av det nationella skogsprogrammet

Skogsstyrelsen ska stödja regionala dialoger och insatser

Skogsstyrelsen skagenom utlysning av medel kunna fördela resurser till organisationer som medverkar till skogsprogrammet vision och till något av de fem fokusområdena. Under 2018 får Skogsstyrelsen mandat att fördela 17 miljoner kronor och under 2019 9 miljoner kronor.

Uppdrag att stödja regionala dialoger och strategier

SLU ska genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av metod för att skydda värdefulla skogar inom Ersättningsmark i Sverige AB

SLU ska genomföra en bred samhällsekonomisk analys av arbetet med att använda ersättningsmark från Sveaskog i utbyte mot annan naturreservatsmark från andra privata markägare. Att använda ersättningsmark i stället för att ersätta privata markägare med pengar är ett sätt att nå etappmålet för skydd av skog. En bred analys av arbetssättet har inte genomförts förutom den sammanställning som Naturvårdsverket genomfört. Uppdraget svarar också upp mot Riksrevisionen (RIR) nyligen genomförda analys av statens arbete för skydd av skogsmark. RIR understryker behovet av en analys av arbetssättet och återrapportering till riksdagen så att detta beaktas av dem innan ev. nya omgångar med ersättningsmark beslutas. För uppdraget får SLU 0,5 miljoner kronor 2018 och 0,5 miljoner kronor 2019.

Uppdrag att genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av
metoden för att skydda värdefulla skogar inom Ersättningsmark i
Sverige AB

Uppdrag att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark 

Skogsstyrelsen och Naturvårdsverket ska tillsammans med SLU utarbeta en sammanhållen statistik för skogsmark. I uppdraget ingår att redovisa arealer uppdelat på formellt skyddade områden, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt lagstiftat skydd av improduktiv skogsmark. Även andra identifierade instrument som reglerar markanvändningen kan ingå i redovisningen. En sammanhållen officiell statistik behövs för att följa upp skogspolitikens jämställda mål om produktion och miljö inklusive etappmålet om skydd av skog. Uppdraget svarar också upp mot Riksrevisionen (RIR) nyligen genomförda analys av statens arbete för skydd av skogsmark. Där har RIR pekar på behovet av en samordnad statistikredovisning för att transparent kunna följa upp målsättningarna. För uppdraget får Skogsstyrelsen 0,5 miljoner kronor 2018 och 0,5 miljoner kronor 2019, pengar som ska fördelas mellan myndigheterna efter samråd. 

Uppdrag att utarbeta en sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark

SLU ska utforma ett ändamålsenligt utbildningspaket för älgförvaltning

SLU ska utforma ett utbildningspaket för älgförvaltning. I uppdraget ingår även att ta fram en metod för täthetsskattning av älgstammen samt att ta fram faktablad som visar långsiktiga ekonomiska, ekologiska och skötselmässiga konsekvenser av olika skadenivåer orsakad av viltbete. Syftet med uppdraget är att det ska bidra till ökad förståelse och tillit till älgförvaltningssystemet. För uppdraget får SLU 1 miljon kronor 2018.

Uppdrag att utforma ett utbildningspaket för älgförvaltning

 

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 3 oktober 2014 och den 20 januari 2019 var han landsbygdsminister.

Fakta om skogsprogrammet

Den 17 maj 2018 beslutade regeringen om ett nationellt program för den svenska skogen. Skogsprogrammet tar avstamp i visionen: ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.

Skogsprogrammets fem fokusområden:

1. Ett hållbart skogsbruk med ökad klimatnytta,
2. Mångbruk av skog för fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet,
3. Innovationer och förädlad skogsråvara i världsklass,
4. Hållbart brukande och bevarande av skogen som en profilfråga i svenskt internationellt samarbete,
5. Ett kunskapskliv för ett hållbart brukande och bevarande av skogen.