Artikel från Utrikesdepartementet

Sverige i FN:s säkerhetsråd – vecka 37

Publicerad

Veckan som gick i säkerhetsrådet: Möten om Syrien, Jemen, och Somalia, reform av FN:s fredsbevarande insatser samt korruption och konflikt. Mandatförlängningar för FN-insatsen i Libyen (UNSMIL) och för FN:s verifikationsinsats i Colombia. Pressuttalanden om Afghanistan.

Phumzile Mlambo Ngcuka, chef för UN WOMEN, i säkerhetsrådet
Phumzile Mlambo Ngcuka, chef för UN WOMEN, deltog i säkerhetsrådets samtal om situationen i Somalia. Foto: UN Photo/Evan Schneider

Under måndagen hölls en briefing om kopplingen mellan korruption och konflikt. Generalsekreterare António Guterres briefade rådet och framhöll korruptionens förödande konsekvenser för fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och ekonomisk utveckling och förespråkade ett tydligare fokus på antikorruptionsarbete, ansvarsutkrävande och rättsstatsprincipen. Sverige framhöll att arbete mot korruption borde ses som en del av arbetet för att förebygga konflikt och underströk vikten av att stärka rättsstatens principer. Detta kunde även kopplas till Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 16.  

Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 01:56:05) och läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

I anslutning till den tematiska rådsdiskussionen hölls på initiativ av USA ett Arria-möte (ett informellt möte utanför rådets kammare) om situationen i Venezuela. Samtliga EU-länder i rådet uttalade oro och underströk vikten av att respektera mänskliga rättigheter, hålla fria val och släppa politiska fångar.

Under tisdagen diskuterade rådsmedlemmarna situationen i Syrien i ett extrainsatt öppet möte med återrapportering av Rysslands FN-ambassadör Vassily A. Nebenzia från föregående veckas toppmöte mellan parterna i Astana-processen – Ryssland, Turkiet och Iran. Parterna hade bland annat diskuterat kampen mot terrorism, skydd av civila och humanitärt bistånd, behovet av ett säkert återvändande för flyktingar, samt återuppbyggnad. Sverige uttryckte bland annat oro för de upptrappade våldsamheterna i och kring Idlib och risken för en humanitär katastrof i provinsen.

Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 01:14:54) och läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

Under återstoden av veckan pågick informella diskussioner om hur säkerhetsrådet kan axla sitt ansvar med anledning av utvecklingen i Idlib. Se tweet från utrikesministern här

På onsdagen hölls en öppen briefing om situationen i Jemen De konsultationer som planerats hållas i Genève hade inte kunnat genomföras enligt plan, och FN-sändebudet Martin Griffiths framhöll att militär eskalering och bristande tillit mellan parterna hämmade framsteg i fredsansträngningarna. Griffiths meddelade sin avsikt att hålla separata konsultationer med parterna och kontinuerlig kontakt med rådgivningsgruppen bestående av jemenitiska kvinnor. Sverige uttryckte stöd för sändebudets arbete, i synnerhet det aktiva deltagandet av kvinnliga representanter.

Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 00:22:25) och läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

Därefter hölls en öppen debatt om FN:s fredsbevarande insatser. Chefen för FN:s kontor för fredsbevarande insatser (DPKO) Jean-Pierre Lacroix redogjorde för framsteg i reformarbetet men betonade att det i förlängningen krävs satsningar för stärkt kapacitet också hos de länder som bidrar med trupper och poliser. Sverige uttryckte stöd för generalsekreterarens reformagenda och underströk fredsbevarande insatsers viktiga funktion för att skapa förutsättningar för fred och politiska lösningar. Sverige betonade även vikten av kvinnors deltagande i FN:s fredsinsatser samt vikten av att genomföra FN:s nolltoleranspolicy mot sexuellt utnyttjande.

Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 01:09:26) och läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.

Under onsdagen antogs även ett pressuttalande med anledning av terrorattackerna i Kabul och Nangarhar i Afghanistan den 5 respektive 11 september. Rådet fördömde attackerna och underströk vikten av att hålla förövarna ansvariga. Pressuttalandet kan läsas här.

På torsdagen förlängde säkerhetsrådet mandatet för FN:s insats i Libyen (UNSMIL) med ett år genom enhälligt antagande av resolution 2434. Resolutionstexten finns att läsa här och rådets antagande kan ses här. På svenskt initiativ innehåller resolutionen skrivningar om stärkande av kvinnors deltagande i den politiska processen, förhindrande av sexuellt och könsrelaterat våld, samt skydd av migranter. Utrikesminister Margot Wallström välkomnade antagandet i en tweet.

Säkerhetsrådet förlängde även mandatet för FN:s verifikationsinsats i Colombia till september 2019 genom enhälligt antagande av resolution 2435. Resolutionstexten finns att läsa här och rådets antagande kan ses här.

Under torsdagen hölls den kvartalsvisa briefingen om situationen i Somalia och FN:s insats UNSOM. Rådet briefades av FN-sändebudet och avgående insatschefen Michael Keating, Afrikanska unionens sändebud till Somalia Fransisco Caetano Madeira, samt chefen för UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka. Keating framhöll att Somalia gjort betydande framsteg under de senaste åren och att den kommande tiden blir kritisk för att bygga en varaktig fred och genomföra politiska och ekonomiska reformer. Sverige framhöll att den senaste tidens positiva regionala utveckling på Afrikas horn gav Somalia en viktig möjlighet att stärka den interna fredsprocessen, och uttryckte särskilt stöd för UNSOM:s arbete för utökat kvinnligt deltagande och representation.

Sveriges anförande kan ses här (Sveriges inlägg efter 01:22:17) och läsas här. FN:s egen sammanfattning från mötet finns här.