Statsrådens gemensamma arbete mot dödsolyckor i arbetslivet

Publicerad

Hittills i år har 24 personer* omkommit på jobbet. Att förhindra dödsolyckor är en viktig prioritering för regeringen. Sex ministrar tog den 4 mars ett gemensamt initiativ för att tydligt markera mot dödsfall i arbetet.

Statsrådsinitiativ mot dödsolyckor
Det gemensamma initiativet består av statsråden: Ylva Johansson (S), Arbetsmarknadsminister, Per Bolund (MP), Bostadsminister, Ibrahim Baylan (S), Näringsminister, Jennie Nilsson (S), Landsbygdsminister, Tomas Eneroth (S), Infrastrukturminister och Anders Ygeman (S), Energi- och digitaliseringsminister. Foto: Regeringskansliet

Den nationella arbetsmiljöstrategi som regeringen beslutade i januari 2016 innehåller en nollvision mot dödsolyckor. Att förhindra dödsolyckor är en viktig prioritering för regeringen. Berörda statsråd driver frågan inom sitt ansvarsområde.

Statsrådsinitiativets arbete

Arbetsmiljöverket får ett nytt uppdrag att analysera dödsolyckor i arbetslivet och tillhandahålla information om slutsatserna på ett lättillgängligt och behovsanpassat sätt.

Pressmeddelande: Arbetsmiljöverket får i uppdrag att analysera dödsolyckor

Regeringen har beslutat att ge Statskontoret i uppdrag att utvärdera arbetsmiljöstrategin för 2016–2020.

Pressmeddelande: Statskontoret ska utvärdera regeringens arbetsmiljöstrategi

Samtal om dödsolyckor i arbetslivet med berörda myndigheter och representanter för arbetsmarknadens parter i några av de branscher som är värst drabbade av dödsolyckor.

Pressmeddelande: Sex ministrar tar gemensamt initiativ för att bekämpa dödsolyckor i arbetslivet

I samband med gasbussolyckan i Stockholm i mars 2019 hölls ett möte med berörda aktörer för en genomlysning av säkerhetsläget kring gasfordon.

Pressmeddelande: Säkerhet kring gasbussar diskuteras med EU-kommissionär

Representanter för byggbranschen kommer att bjudas in till ett rundabordssamtal med fokus på arbetsmiljö, dödsolyckor och jämställdhet.

En nätverksträff planeras med statligt ägda bolag på temat hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Ett möte med Elektrikerförbundet och SEKO har genomförts med anledning av ett antal dödsfall i samband med drift- och underhållsarbete.

Fortsatt dialog med branschföreträdare och fackliga inom branscherna skog, jordbruk och fiske.

* Utöver 24 personer är det 5 dödsolyckor i arbetet där de förolyckade inte är förvärvsarbetande till exempel värnpliktiga, intagen för vård i kriminalvårdsanstalt m.fl. och anställda i utländska företag som är verksamma i Sverige men registrerade i andra länder samt vissa elever.