Artikel

Regeländringar beslutade den 4 juli 2019

Publicerad

En ny förordning om statligt stöd till bättre vattenhushållning

Regeringen har beslutat om en ny förordning om statligt stöd till bättre vattenhushållning. Förordningen möjliggör för länsstyrelsen att ge stöd till åtgärder som syftar till bättre vattenhushållning och bättre tillgång till dricksvatten. Åtgärderna kan avse bl.a. vattenskyddsområden, vattenbesparing eller ny teknik. Stödet är öppet för alla att söka. Främsta tänkta mottagare är bl.a. kommuner och kommunala va-bolag.

Förordningen innehåller inte någon begränsning angående vem som kan söka stöd. Stöd ska kunna betalas ut med högst 1 000 000 kr. Förordningen upphör vid årsskiftet.

Referenser:

  • förordning om statligt stöd till bättre vattenhushållning

Ändring i förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Ändringarna genomför en ändring i direktivet om begränsning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHs-direktivet) och innebär

  • undantag för kablar och reservdelar för reparation av viss elektrisk och elektronisk utrustning samt för reservdelar som återvunnits från viss elektrisk och elektronisk utrustning,
  • att orgelpipor och vissa mobila maskiner som används i yrkesmässig verksamhet och som kräver en extern strömkälla undantas från tillämpningsområdet från förordningen.

RoHs-direktivet innehåller förbud mot användning av tio särskilt farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (bl.a. bly, kvicksilver, kadmium och sexvärt krom). Direktivet börjar gälla stegvis för olika kategorier av elektrisk och elektronisk utrustning. Den 22 juli i år fasas de sista kategorierna in och direktivet gäller då för samtliga produktkategorier. Kablar och reservdelar som behövs för att reparera elektriska och elektroniska produkter är sedan tidigare undantagna från förbuden i direktivet om de är avsedda för reparation av utrustning som släppts ut på marknaden innan direktivet började gälla för den kategori som utrustningen tillhör. Undantaget från förbudet i förordningen utsträcks nu till att omfatta kablar och reservdelar som behövs för att reparera sådan utrustning som träffas av kraven i direktivet först från den 22 juli i år och som släpps ut på marknaden före det datumet. På samma sätt utsträcks ett undantag för reservdelar som återvunnits från sådan elektrisk och elektronisk utrustning.

Ändringsdirektivet innebär vidare att orgelpipor helt undantas från direktivets tillämpningsområde eftersom det saknas alternativ till blylegeringar i dessa. Vidare undantas vissa mobila maskiner som för sin kraftgenerering använder traktionsdrift med extern strömkälla (dvs. maskinerna har en sladd) från direktivets tillämpningsområde (i praktiken handlar det om gruvmaskiner och städmaskiner). Skälet är att sådana maskiner tillverkas i två versioner, antingen med sladd eller inbyggt batteri och batteriversionen är sedan tidigare undantagen från direktivet.

Ändringsdirektivet syftar till att underlätta transaktioner på sekundärmarknaden för elektrisk och elektronisk utrustning för att främja en cirkulär ekonomi. Ändringen innebär att kablar och reservdelar som innehåller något eller några av de ämnen som är förbjudna i förordningen får fortsätta att släppas ut på marknaden så länge de behövs för att reparera sådan utrustning som omfattas av förbuden i direktivet först från den 22 juli i år eller har återvunnits från sådan utrustning. Dessutom gäller att utrustningen som ska repareras eller som reservdelarna har hämtats från ska ha släppts ut på marknaden före den 22 juli i år. Trots att utfasningen av de farliga ämnen som berörs försenas bedöms direktivet innebära miljömässiga fördelar eftersom det bidrar till att maskiner repareras istället för att för att tas ur bruk och ersätts av nytillverkade maskiner. Kommissionen har bedömt att de aktuella undantagen sammantaget kan minska uppkomsten av farligt avfall med 3 000 ton per år inom EU.

Referenser:

  • förordningen (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

Kontaktpersoner:

Vattenhushållning: Kristina Börjevik Kovaniemi 08-405 56 74
Elektrisk och elektronisk utrustning: Susanne Classon 08-405 32 76

 

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.