Det globala tillståndet för biologisk mångfald

Publicerad

Människans avtryck i livsmiljöer över hela jorden påverkar många arters livsmöjligheter. Ändrade och försvunna livsmiljöer kan minska populationer och leda till att arter utrotas. Enligt en FN-rapport från maj 2019 är cirka en miljon växt- och djurarter utrotningshotade och riskerar att försvinna inom ett årtionde.

Mänsklighetens användning och exploatering av mark, vatten och hav i de flesta regioner i världen sker i en skala och på ett sätt som inte är hållbart. Resultatet blir att livsmiljöer förändras och försvinner.

På många håll i världen påverkas den biologiska mångfalden negativt. Därmed påverkas även de ekosystemtjänster som är beroende av den biologiska mångfalden negativt, enligt en rapport från FN:s forskarpanel för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, IPBES.

Runt 75 procent av jordens landareal bedöms vara påtagligt påverkad av människors aktiviteter. Sedan industrialismens genombrott har till exempel cirka 85 procent av jordens våtmarker försvunnit.

Mänsklighetens nuvarande överutnyttjande av naturens resurser leder till att ekosystemtjänster som levererar till exempel rent vatten, pollinering och odlingsbar jord försämras och försvinner, enligt IPBES-rapporten.