Regeringens linje för konventionen om biologisk mångfald

Publicerad Uppdaterad

Sveriges engagemang för FN-konventionen om biologisk mångfald (CBD) är en del av arbetet för en rättvis och hållbar utveckling i världen. I dagsläget bidrar Sverige aktivt till att ett ramverk för det globala arbetet för biologisk mångfald - det så kallade ”Post-2020 Global Biodiversity Framework” - tas fram. Det nya ramverket ska gälla efter beslut vid partsmötet COP 15 i december 2022.

En målsättning för Sveriges miljöpolitik är att lösa inhemska miljöproblem utan att skada miljö och hälsa utanför Sveriges gränser. Vägledande för regeringens arbete inom ramen för konventionen om biologisk mångfald är att:

  • Världens länder måste samarbeta för att hejda förlusten av biologisk mångfald och ekosystemtjänster
  • Fattigdomsbekämpning och biologisk mångfald hänger ihop; när ekosystemtjänster förstörs eller överutnyttjas drabbas svaga grupper som är direkt beroende av biologisk mångfald först
  • Stärkta rättigheter för kvinnor är en kritisk faktor för tryggad livsmedelsförsörjning
  • Bevarandet av naturen och säkrandet av ekosystemtjänsterna bidrar till klimatarbetet
  • En demokratisk förvaltning präglad av rättssäkerhet, transparens och tillgänglighet säkrar både företags och enskilda personers rättigheter till naturresurserna

Mellan 2019 och 2022 diskuterades CBD:s nya ramverk ”Post-2020 Global Biodiversity Framework”. I arbetet med att ta fram CBD:s nya ramverk driver regeringen på för att:

  • Nuvarande strategiska plan ersätts med ett ambitiöst ramverk som ger förutsättningar för ett stärkt genomförandearbete i arbetet med att hejda och vända den pågående förlusten av biologisk mångfald
  • Mål som huvudregel ska vara mätbara och tidsbundna
  • Mål för att hindra utarmning av genetisk variation som är vetenskapligt korrekta
  • Det nya ramverket blir inkluderande så att alla samhällsaktörer, exempelvis civilsamhällsorganisationer och näringsliv, upplever att de kan bidra till att nå målen
  • Det nya ramverket både ger draghjälp till och får draghjälp från genomförandet av Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling