Nytt globalt ramverk för biologisk mångfald

Publicerad

Ett nytt globalt ramverk för biologisk mångfald har antagits. Beslutet togs den 19 december på FN:s konferens om biologisk mångfald, CBD COP 15, i Montréal i Kanada. Det nya globala ramverket innehåller mål som väntas bidra både till att vända den negativa trenden för biologisk mångfald och till att stoppa utrotningen av djur och växter.

Det femtonde partsmötet för konventionen om biologisk mångfald hade huvudfokus på det nya globala ramverket för biologisk mångfald. Efter fyra års förberedande arbete och förhandlingar på plats i Montréal antogs Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework; en milstolpe i arbetet med att stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald.

Ramverket innehåller nya mål på global nivå. För att säkerställa att de uppsatta målen kombineras med åtgärder, tryckte Sverige och EU på - och fick gehör - för en uppföljningsmekanism i ramverket så att alla länder verkligen arbetar med frågan nationellt. I det slutliga paketet finns förutom målen även beslut och planer för hur målen ska följas upp, kapacitetsuppbyggande åtgärder och finansiering.

– Vi är alla helt beroende av den biologiska mångfalden och våra ekosystem för vår överlevnad. Jag är glad att det globala ramverket nu är på plats. Det viktigaste för Sverige och EU var att tydliga mål och mekanismer för uppföljning finns med. Det beslutades också om tydliga målsättningar om att världens länder till 2030 ska skydda 30 procent av alla områden, på land och till havs, och att 30 procent av alla skadade ekosystem ska restaureras, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

Förhandlingarna om att koppla ihop uppsatta mål med åtgärder och finansiering togs också i mål. Därmed finns också en överenskommelse om ökad nationell och internationell finansiering för biologisk mångfald.

CBD

CBD, eller konventionen om biologisk mångfald, trädde i kraft 1993 och har undertecknats av 196 länder. Benämningen ”mångfaldskonventionen” förekommer också. Det engelska namnet är ”Convention on Biological Diversity”.

CBD:s nya ramverk

CBD:s nya ramverk - det så kallade ”Post-2020 Global Biodiversity Framework” - ska ersätta den strategiska plan för biologisk mångfald som gäller från 2011 till 2020. CBD:s nya ramverk förväntas antas 2022.

Sverige och CBD

Sverige undertecknade konventionen om biologisk mångfald (CBD) 1993. Sedan dess står Sverige bakom konventionens syfte att biologisk mångfald ska bevaras och nyttjas hållbart samt att nyttan som uppstår vid användandet av genetiska resurser ska fördelas rättvist.

Agenda 2030

Agenda 2030 antogs 2015 och har undertecknats av FN:s samtliga 193 medlemsstater. Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling och 169 delmål. Det engelska namnet är ”the 2030 Agenda for Sustainable Development”.