Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Regeringens insatser inom arbetslivsområdet efter #metoo

Publicerad

För två år sedan, under hösten 2017, började metoo-uppropen höras. Många berättelser från metoo handlade om diskriminering och sexuella trakasserier i arbetet.

En av många saker som visade sig under #metoo-uppropen var att arbetsgivare saknar kunskap om de regelverk som finns för att förebygga sexuella trakasserier. Det gäller såväl diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder som arbetsmiljölagen och hur regelverken förhåller sig till varandra.

Regeringen har sedan tidigare gett Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket i uppdrag att sprida information om det ansvar som ställs på arbetsgivare med förebyggande arbete. Myndigheterna fick förnyade uppdrag i juli 2019.

Den internationella #metoo-rörelsen har varit banbrytande när det gäller att öka medvetenheten om våld och trakasserier i arbetslivet. Sverige var pådrivande för den konvention och rekommendation om våld och trakasserier i arbetslivet som antogs vid ILO:s internationella arbetskonferens i juni 2019. Instrumenten kommer att bidra till denna våg som ett kraftfullt och bindande internationellt svar.

Arbetsmarknadens parter har en viktig roll i arbetet efter #metoo. Arbetsmarknadsdepartementet har bjudit in parterna till ett så kallat dialogforum i november, där #metoo är en av huvudpunkterna under mötet.

Fakta

Arbetsgivares ansvar att förebygga och hantera sexuella trakasserier regleras i arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen. Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt till att uppnå en god arbetsmiljö. Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. Arbetet mot sexuella trakasserier regleras framför allt i diskrimineringslagen som ställer krav på förebyggande åtgärder, så kallade aktiva åtgärder.

Regeringen har tillsatt utredningen En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen (dir. 2018:99). En särskild utredare ska se över behovet av åtgärder för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen (2008:567). Utredningen ska enligt tilläggsdirektiv (dir. 2019:63) lämna sitt slutbetänkande senast den 1 oktober 2020.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 5 februari och 30 november 2021 var hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Mellan den 21 januari 2019 och den 5 februari 2021 var hon jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.