Artikel från Miljödepartementet

FN:s miljöprogram en viktig partner för Sverige i det globala miljö- och klimatarbetet

Publicerad

Sverige har tagit fram en ny strategi för Sveriges partnerskap med FN:s miljöprogram, Unep. Den nya strategin gäller för åren 2020–2023. Sverige bidrog med ungefär 130 miljoner svenska kronor till Uneps arbete år 2018.

Unep har en central roll i det globala miljö- och klimatsamarbetet. Sverige är en stor givare och ser Unep som en strategisk plattform för att förverkliga miljö- och klimatpolitiska mål och prioriteringar i det globala miljöarbetet, både i det kontinuerliga samarbetet med Unep, och även i samband med att FN:s miljöförsamling UNEA samlas vartannat år.

Organisationen bedriver ett angeläget policyarbete på miljö- och klimatområdet och rapporterar löpande om miljösituationen i världen. Unep samordnar också miljöverksamheten inom hela FN-systemet.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en naturlig utgångspunkt både för Uneps arbete och för den nya svenska strategin som lyfter fram prioriterade politiska målsättningar inom miljö- och klimatområdet. Strategin pekar också på vikten av att koppla dessa till frågor som bland annat jämställdhet, mänskliga rättigheter och fattigdomsbekämpning samt kopplingen mellan miljö och hälsa. Sverige vill också se att Unep i ännu högre grad skapar möjlighet till ett aktivt deltagande i Uneps arbete för viktiga samhällsaktörer, däribland ungdomar och civilsamhället, samt utvecklar nya samarbetsformer med privata sektorn.

Svenska prioriteringar för Uneps arbete är biologisk mångfald, klimat och luft, kemikalier och avfall samt hav, kust och vatten. Det är också viktigt att ta tillvara synergier mellan dessa sakområden, till exempel kopplingen mellan hav och klimat.

Uneps arbete är centralt för att få världens länder att anta nya ambitiösa globala ramverk för såväl biologisk mångfald som för kemikalier och avfall år 2020, samt i det långsiktiga arbetet med att genomföra dessa.

FN:s havskonferens i New York, med Sverige och Fiji år 2017 som värdar, var ett genombrott för det globala havsarbetet. Sverige menar att Unep nu har möjlighet att ta på sig ledarskapet för att samla och driva på globala initiativ för rena och levande hav.

År 2022 är det 50 år sedan den första FN-konferensen om den mänskliga miljön arrangerades i Stockholm och samma år bildades FN:s miljöprogram Unep. Sverige är berett att stå värd för ett globalt högnivåmöte med anledning av detta. Sverige ser att samarbetet med Unep kommer vara centralt då Unep har en viktig roll att driva miljö- och hållbarhetsfrågan i FN-systemet.

Fakta om Unep

FN:s miljöprogram, United Nations Environment Programme, UNEP, bildades av FN:s generalförsamling år 1972. UNEP:s huvuduppgifter är att främja samarbete och driva policys på miljöområdet, att övervaka miljösituationen i världen samt att bidra till att sprida resultat från miljöforskning. UNEP har även ett samordningsansvar för miljöfrågorna inom FN. UNEP är värd för ett flertal sekretariat, däribland CCAC-sekretariatet, sekretariatet för det 10-åriga ramverket för konsumtion och produktion samt Minamatasekretariatet (kvicksilverkonventionen). UNEP har sitt huvudkontor i Nairobi, Kenya. UNEP:s högsta beslutande organ är FN:s miljöförsamling, UNEA. UNEA sammanträder vartannat år.