Hoppa till huvudinnehåll
Artikel

Klimat och digitalisering i EU-kommissionens arbetsprogram

Publicerad

Klimat, digitalisering och demokrati är några huvudteman i EU-kommissionens arbete det kommande året. En sund ekonomi och ett starkt EU i världen är andra prioriteringar för EU-kommissionen.

  • Lars Danielsson, EU-ambassadör och chef för Sveriges EU-representation i Bryssel

    - Migration är ett område som har ett särskilt intresse för oss, men även frågor om rättsstatens principer, påpekar EU-ambassadör Lars Danielsson bland annat när han kommenterar EU-kommissionens arbetsprogram för 2020.

    Foto: Hani Kanaftchian Photography

  • Torbjörn Haak, EU-ambassadör och ställföreträdande chef för Sveriges EU-representation

    - Närmast aktuellt är förslaget om en klimatlag som i lagstiftning av allt att döma sätter upp som mål att EU ska vara klimatneutralt 2050, säger EU-ambassadör Torbjörn Haak.

    Foto: Hani Kanaftchian Photography

Klimat – men även migration och digitalisering

- Man kan säga att kommissionens arbetsprogram motsvarar den regeringsförklaring som svenska regeringen presenterar varje år. Det vill säga att man talar om vad det är man vill åstadkomma under det kommande året, säger Sveriges EU-ambassadör Lars Danielsson.

- Migration är ett område som har ett särskilt intresse för oss, men även frågor om rättsstatens principer.

Torbjörn Haak som också är ambassadör på Sveriges EU-representation kommenterar vilka områden i arbetsprogrammet som är mest intressanta för honom utifrån de sakområden han arbetar med:

- Särskilt intressant att titta på är sådant som rör den gröna given, den inre marknaden och digitala frågor samt frågor på det sociala området.

Eftersom EU-länderna samarbetar om väldigt många områden så täcker också arbetsprogrammet in allt från klimat och miljöfrågor till migration och bankunion.

EU-kommissionen delar in sina förslag i sex huvudgrupper:
• Den europeiska gröna given
• Ett EU rustat för den digitala tidsåldern
• En ekonomi för människor
• Ett starkare EU i världen
• Främja den europeiska livsstilen
• En ny satsning på demokrati i EU-länderna.

Under varje rubrik presenterar EU-kommissionen olika förslag som den kommer att lägga fram under året.

Den europeiska gröna given

En av de viktigaste frågorna för EU-kommissionen under mandatperioden är en välmående planet. Kommissionen kommer bland annat att lägga fram förslag på en klimatlag med bindande mål för klimatneutralitet 2050. Kommissionen planerar också att lägga fram två strategier inom ramen för den gröna given: en strategi för biologisk mångfald och en strategi för att förbättra kvaliteten på livsmedel med titeln Från jord till bord.

- Närmast aktuellt är förslaget om en klimatlag som i lagstiftning av allt att döma sätter upp som mål att EU ska vara klimatneutralt 2050, säger Torbjörn Haak.

Ett EU rustat för den digitala tidsåldern

EU-kommissionen vill att alla EU-länder ska ta del av digitaliseringen. För att underlätta för små och medelstora företag kommer kommissionen att föreslå lagstiftning för att förbättra rörligheten för digitala tjänster på den inre marknaden. En välfungerande inre marknad är viktig för hela EU och flera förslag om hur den ska fungera bättre är också att vänta.

En ekonomi för människor

Ekonomin i EU växer men i vissa EU-länder är arbetslösheten fortfarande för hög, anser EU-kommissionen. Under året kommer kommissionen att föreslå en arbetslöshetsåterförsäkring och lägga fram ett förslag om minimilöner. Kommissionen har lovat att respektera nationella traditioner och kollektiva förhandlingar.

EU-kommissionen kommer också att presentera en översyn av de ekonomiska styrmedlen och lägga fram en handlingsplan för kapitalmarknadsunionen.

Ett starkare EU i världen

Ett regelbaserat samarbete för fred och säkerhet i världen är vägledande för EU. Under året kommer EU:s utrikestjänst, EEAS, att presentera en strategi för Afrika och arbeta för att avsluta förhandlingarna med Afrika, Karibien och Oceanien för att ersätta Cotonouavtalet. EU-kommissionen vill också fördjupa samarbetet med länderna på västra Balkan och förstärka utvidgningsprocessen.

Tillsammans med ministerrådet kommer kommissionen att ta fram en handlingsplan för mänskliga rättigheter och demokrati. Kommissionen ska även ta fram en handlingsplan för ökad jämlikhet och delaktighet för kvinnor.

Främja den europeiska livsstilen

Den europeiska livsstilen bygger på gemensamma värden som solidaritet, jämlikhet och rättvisa, enligt EU-kommissionens arbetsprogram. Det handlar också om att känna sig säker och inkluderad samt att lösa gemensamma problem tillsammans. Under den här rubriken föreslår kommissionen en ny pakt om migration och asyl, men även en strategi för att minska sexbrotten mot barn och en plan för att stötta medlemsländerna i kampen mot cancer.

- EU-kommissionen kommer under våren att presentera ett förslag till en ny asyl- och migrationspakt. Det är ganska säkert att det här kommer att bli ett av de mest omtvistade, diskuterade och debatterade lagförslagen under 2020, menar EU-ambassadör Lars Danielsson.

En ny satsning på demokrati i EU-länderna

- Här aviserar nu kommissionen att man under året kommer att presentera förslag om nya mekanismer för hur vi på ett bättre och mer effektivt sätt ska kunna arbeta med rättsstatsfrågorna. Det vi har gjort hittills har ju tyvärr inte lett till de resultat vi vill, men nu signalerar EU-kommissionen att man vill göra en ordentlig översyn över hur vi hanterar rättstatsfrågorna, säger Lars Danielsson.

Demokrati är ett av unionens kärnvärden, tillsammans med grundläggande rättigheter och rättsstatens principer. Men demokratin i EU-länderna utmanas enligt EU-kommissionen, både inifrån och utifrån. För att möta utmaningarna kommer kommissionen att presentera en europeisk handlingsplan för demokrati, för att stärka motståndskraften i medlemsländerna och möta hot mot EU-valen. Kommissionen kommer också att ta fram en årlig rapport om tillståndet för rättsstatens principer i alla EU-länder.

Arbetsprogrammet är EU-kommissionens programförklaring

Under året planerar EU-kommissionen att lägga fram 93 initiativ. Av dessa är 28 konkreta förslag på ny EU-lagstiftning.

- Sedan ska förslagen behandlas i ministerrådet och i Europaparlamentet, så det här är bara början på en lång process, avslutar Lars Danielsson.

Den förra EU-kommissionen under perioden 2014-2019 lämnade en del lagstiftning oavslutad. Nu aviserar den nya kommissionen att de ska dra tillbaka 34 av de pågående ärendena.

Producerat av EU-representationen

EU-kommissionens arbetsprogram 2020

Regeringens arbete i Europeiska rådet

Europeiska rådet beslutar om EU:s övergripande riktlinjer, prioriteringar och mål. Det består av medlemsländernas stats- och regeringschefer. Stefan Löfven representerar Sverige.

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.

Laddar...