Artikel

Regeländringar beslutade den 21 januari 2021

Publicerad

Ändringar i Industriklivsförordningen

Regeringen har beslutat om ändring i förordningen om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp (Industriklivsförordningen). Ändringar görs med anledning av den breddning som aviserats i budgetpropositionen för 2021. Ändringarna innebär att även åtgärder som minskar utsläpp som indirekt kopplar till industrins processer samt andra åtgärder som på ett väsentligt sätt bidrar till att nå klimatmålen ska kunna få stöd. Förordningens rubrik ändras till: förordning om statligt stöd till åtgärder som bidrar till industrins klimatomställning.

Referenser:

  • förordning (2021:32) om ändring i förordningen (2017:1319) om statligt stöd till åtgärder för att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser och för negativa utsläpp

Kontaktperson:

Sarah Berwick 08-405 44 41

Miljödepartementets regeländringar

Alla de regeländringar som regeringen har beslutat om inom Miljödepartementets områden finns samlade.

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.