Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Artikel från Näringsdepartementet

En halv miljard till forskning om livsmedel, bioekonomi och landsbygder

Publicerad

Regeringen anvisar i regleringsbrevet till forskningsrådet Formas hur 117 miljoner från forsknings- och innovationspolitiska propositionen ska finansiera forskning om livsmedel, den biobaserade ekonomin samt landsbygder och regional utveckling 2021. Totalt 2021-2024 uppgår satsningen till 572 miljoner kronor.

– Ny kunskap stödjer Sveriges ambition att gå före och visa att en fossilfri värld är möjlig, med hållbart producerade förnybara råvaror från land och vatten. Samtidigt behöver vi säkerställa att det går att leva och växa i hela landet, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Konkurrenskraften och det nationella kunskapssystemet i svenska livsmedelskedjan stärks genom satsningen. Forskning och innovation lägger grunden för Sveriges omställning till ett hållbart livsmedelssystem och är en viktig del av uppfyllandet av livsmedelsstrategins mål. Det nationella forskningsprogrammet tillförs därför 75 miljoner kronor 2021.

– Jag är glad att forskningsprogrammet för livsmedel nu förstärks och får en långsiktig finansiering. Det är viktigt för att kunna fortsätta utveckla forskningen inom livsmedelssystemet och bidra till ett konkurrenskraftigt livsmedelssystem samtidigt som miljömålen nås, säger landsbygdsministern.

Forskning och innovation behövs också för att ta till vara potentialen för utveckling av biobaserade värdekedjor från skog, jordbruk, hav och vatten, samt restströmmar från industrier och samhällen. En god och säkerställd tillgång till hållbart producerad biomassa från skogen, i linje med strategin för det nationella skogsprogrammet eftersträvas. 30 miljoner kronor avsätts 2021.

– Utmaningen som klimatförändringarna utgör kräver att vårt samhälle ställer om. Det är därför viktigt att vi nu förstärker satsningar på hållbar utveckling av den biobaserade ekonomin där forskning och innovation kan bidra till omställningen av Sverige som ett fossilfritt föregångsland samt med tillväxt och sysselsättning i hela landet, betonar landsbygdsministern.

Mer kunskap behövs om hur landsbygderna kan ges möjlighet att bidra till hållbar utveckling, näringslivsutveckling och innovationskraft i hela landet. Regeringen möjliggör nu en samlad forskningsbaserad kunskapsutveckling genom att dels förstärka Formas, dels genom att tillföra Sveriges lantbruksuniversitet medel för att förbättra samverkan.

– Satsningen på livskraftiga landsbygder och regional utveckling ger viktig kunskap om hur hela Sverige kan bidra till hållbarhet och jobb, avslutar landsbygdsminister Jennie Nilsson.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 juni 2021 var hon landsbygdsminister.

Bakgrund

Regeringen har i den forsknings- och innovationspolitiska propositionen Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige (prop. 2020/21:60) föreslagit en förstärkning på totalt 572 miljoner kr av svensk forskning på livsmedel och den biobaserade ekonomin samt landsbygder och regional utveckling.

Inom ramen för Formas anslagsökning för forskning och utveckling avsätts för nationella forskningsprogrammet för livsmedel 75, 85, 110 och 110 miljoner kr för åren 2021, 2022, 2023 och 2024. För en satsning på hållbar tillväxt och utveckling av den gröna och blå biobaserade ekonomin avsätts 30 miljoner kr 2021, och 40 miljoner kr årligen 2022-2024. För forskning om landsbygder och regional utveckling inom det nationella forskningsprogrammet om hållbart samhällsbyggande satsas 12 miljoner kr 2021, och 10 miljoner kr årligen 2022-2024.

Forskningen förväntas bidra till hållbar tillväxt och utveckling, jobb samt konkurrens- och innovationskraft i hela Sverige. Propositionen lämnades till riksdagen den 17 december 2020.