17 elektrifieringslöften från norr till söder ska påskynda elektrifieringen av godstransporter

Publicerad

Elektrifieringskommissionen har nu presenterat 17 elektrifieringslöften från sammantaget 252 aktörer runt om i landet. Gemensamt är att aktörerna vill arbeta för att påskynda elektrifieringen av de regionala godstransporterna med lastbil.

Foto: Scania

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från flera sektorer, inklusive transportsektorn, i princip kommer att behöva vara noll senast 2045. Transporter genererar cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen och vägtransporter orsakar huvuddelen av dessa.

Kraftfulla åtgärder behövs för att utsläppen från transporter ska minska i snabbare takt och elektrifiering är en viktig del av lösningen. Regeringen har därför under det senaste året intensifierat arbetet med att elektrifiera transportsektorn, bland annat genom att inrätta en Elektrifieringskommission.

Elektrifieringslöften

Elektrifieringskommissionen har regeringens uppdrag att presentera hur samhället kan öka takten i arbetet med att elektrifiera de regionala godstransporterna. Ett led i arbetet är att kommissionen nu har presenterat elektrifieringslöften från sammantaget 252 aktörer (regioner, länsstyrelser, näringsliv, universitet och högskolor med flera), som ska arbeta för att påskynda elektrifieringen av de regionala godstransporterna med lastbil. 

16 regionala elektrifieringslöften, där region, länsstyrelse och/eller energikontor är samordnande aktör har presenterats. De har definierat ansvarsområden och utformat åtaganden utifrån länets och aktörernas förutsättningar och behov. Detta innebär att varje elektrifieringslöfte är unikt.

Totalt kraftsamlar aktörer i 17 regioner (varav två regioner med ett gemensamt löfte) för att ställa om de regionala godstransporterna till eldrift: Dalarna och Gävleborg, Gotland, Halland, Jämtland Härjedalen, Jönköping, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Uppsala, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Västmanland, Västra Götaland och Östergötland.

Elektrifieringskommissionen har även bjudit in aktörer som arbetar i flera regioner och/eller nationellt att medverka i en nationell aktörsgrupp. Ett nationellt elektrifieringslöfte där samtliga aktörer i den nationella aktörsgruppen bidrar med egna åtaganden för att bidra till elektrifieringen av regionala godstransporter har också presenterats.

Arbetet med att ta fram elektrifieringslöften har totalt samlat 252 aktörer, däribland 17 regioner, 15 länsstyrelser och ett flertal kommuner. Det finns också en bred uppslutning från näringslivet samt från universitet, högskolor, forskningsinstitut och kompetenscentrum.