Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Artikel från Socialdepartementet

Högsta beloppet någonsin har delats ut från Allmänna arvsfonden

Publicerad

Under 2020 fördelade Arvsfondsdelegationen 799 miljoner kronor till verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är det högsta årsbeloppet i arvsfondens historia och en ökning med 50 miljoner kronor från föregående år.

Av de medel som Arvsfondsdelegationen beslutade om förra året gick samtliga medel till projekt inom de av regeringen prioriterade områdena. Att främja psykisk och fysisk hälsa var det område som beviljades flest projekt.

Stöd till organisationer och föreningar

Idrottsföreningar är liksom tidigare år den kategori som fått flest projekt finansierade av Allmänna arvsfonden och därefter funktionshinderorganisationer. Den tredje största kategorin är kulturföreningar som i sina projekt ofta vänder sig till personer med funktionsnedsättning.

Regeringen om Arvsfondsdelegationens verksamhet och utveckling

Regeringens bedömning är att Arvsfondsdelegationen har fördelat medel på ett väl genomfört sätt. Det har skett enligt Allmänna arvsfondens ändamål och regeringens prioriterade områden. Den samlade bedömningen är att Arvsfondsdelegationen fullgör sitt uppdrag, och har kunnat göra det även under pandemin. Det är positivt att arbetet för en ökad kännedom och kunskap om arvsfonden och förtroende för dess verksamhet fortlöper och utvecklas.

Fortsatt behov av fler kvalitativa ansökningar

Det finns dock ett fortsatt behov av att öka antalet kvalitativa ansökningar i hela landet och att de positiva resultat som projekten genererar sprids nationellt för att därmed öka kunskapen i hela landet. Det gäller inte minst när ändamålet för fonden nu har breddats till att även omfatta att främja verksamhet till förmån för äldre personer.

Om Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden bildades genom ett beslut av 1928 års riksdag i samband med att arvsrätten begränsades. Skälet till begränsningen var en förändrad syn på arvsrätt. Kvarlåtenskap som inte övergick till en arvsberättigad släkting skulle i stället tillfalla en särskild fond, Allmänna arvsfonden. Allmänna arvsfonden regleras dels genom en särskild lag, dels genom en förordning.

Allmänna arvsfonden har till ändamål att främja verksamhet av ideell karaktär till förmån för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Stöd får lämnas till organisationer som bedriver ideell verksamhet och, om det finns särskilda skäl, även till en offentlig huvudman. Stöd får inte lämnas till enskilda personer. Från och med den 1 juli 2021 utökas målgruppen till att även omfatta äldre personer. Regeringen lämnar årligen en redovisning till riksdagen för hur Allmänna arvsfonden har förvaltats och hur stöd har fördelats under det föregående räkenskapsåret och anger även den kommande inriktningen av stödet.