Innehållet publicerades under perioden 21 januari 2019 och 8 juli 2021

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Artikel från Justitiedepartementet

Migration och kampen mot brottslighet och terrorism på RIF-rådet

Publicerad

En lång dagordning väntar inrikesminister Mikael Damberg och hans EU-kollegor på rådet för rättsliga och inrikes frågor i Luxemburg 7–8 juni. Kampen mot olagligt innehåll online, pandemins effekter på brottslighet och terrorism, migration och Schengenområdet är några av frågorna som ska upp för diskussion.

Mikael Damberg
Inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på mötet i Luxemburg. Foto: EU-representationen

Migration

På mötet i RIF-rådet ska ministrarna få en lägesrapport om arbetet med den nya pakten om migration och asyl.

Dessutom kommer det portugisiska ordförandeskapet att informera om de ändringar i blåkortsdirektivet som rådet och Europaparlamentet nyligen kom överens om. Syftet med det reviderade blåkortsdirektivet är att förbättra EU:s möjligheter att attrahera och behålla högkvalificerade personer utan EU-medborgarskap.

På en informell lunch ska ministrarna diskutera migrationens externa aspekter.

Kampen mot brottslighet och terrorism

Brottsutvecklingen inom EU sedan utbrottet av Covid-pandemin är en annan fråga som ministrarna ska ta upp. Regeringen välkomnar en diskussion och Europols arbete för att förstärka det europeiska arbetet mot brottslighet.

Ministrarna ska också diskutera inre säkerhet och artificiell intelligens, AI. Regeringen är positiv till EU-kommissionens arbete med att skapa enhetlig reglering för AI inom EU. Potentialen i AI för brottsbekämpningen är stor och enhetliga regler gynnar såväl utveckling som användning och rättssäkerhet, anser regeringen.

Frågan om hur terrorismhotet mot Europa bäst ska bekämpas är högt prioriterat inom EU. På mötet ska ministrarna också diskutera samarbetet mellan behöriga myndigheter inom terrorismbekämpning. Regeringen står bakom EU:s arbete mot terrorism. Samarbetet inom EU är centralt för Sveriges internationella arbete mot terrorism.

Schengenområdet

Ministrarna ska även hålla en inledande diskussion om den strategi för Schengenområdet som EU-kommissionen presenterade 2 juni 2021.

Regeringen stödjer åtgärder som bidrar till ett förstärkt Schengensamarbete, vad gäller såväl migrationshantering som brotts- och terrorismbekämpning.

Bekämpning av olagligt innehåll online

Inom ramen för förslaget om en rättsakt om digitala tjänster ska ministrarna ska diskutera hur olagligt innehåll online kan bekämpas. Det är konkurrenskraftsrådet som är huvudansvarigt för behandlingen av förslaget, men eftersom det innehåller många bestämmelser som berör rättsliga och inrikes frågor ska även ministrarna i RIF-rådet behandla det.

Regeringen välkomnar syftena med förslaget; att förebygga spridning av olagligt innehåll online och att anmälningar och åtgärder ska hanteras på samma sätt i hela EU. Regeringen anser att det är nödvändigt att uppnå ett balanserat regelverk som säkerställer respekten för mänskliga rättigheter, inklusive yttrandefriheten, samtidigt som det ger incitament för leverantörer av förmedlingstjänster att växa och vara innovativa.

Överlåtelse av fordringar, e-juridik och skydd av utsatta vuxna

På mötet ska ministrarna komma överens om förordningen om överlåtelse av fordringar samt om förordningen om gränsöverskridande e-juridik i Europa. Dessutom ska ministrarna anta slutsatser om skyddet av utsatta vuxna i hela EU.

Inrikesminister Mikael Damberg representerar Sverige på mötet i Luxemburg.

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Statsråd på denna sida som har bytt ansvarsområde

Mellan den 21 januari 2019 och den 30 november 2021 var han inrikesminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 21 januari 2019 var han närings- och innovationsminister. 

Portugisiska ordförandeskapet

Kommenterad dagordning för mötet 7-8 juni

Mer om mötet 7-8 juni

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.