Artikel från Näringsdepartementet

Industripolitik i ljuset av det nya klimatförslaget på EU-möte

Publicerad

EU:s industripolitik i ljuset av miljö- och klimatförslaget ”Fit for 55” var i fokus när EU-ländernas ministrar för konkurrens- och marknadsfrågor träffades i Bryssel 29 september. På dagordningen stod också flera andra marknadsfrågor.

Fit for 55 och industripolitik

På mötet diskuterade ministrarna det så kallade Fit for 55-paketets påverkan på europeisk industri med koppling till EU:s industristrategi. Det var i juli i år som EU-kommissionen presenterade en rad förslag som skärper klimatmålen och som innebär att EU ska minska sitt så kallade nettoutsläpp med minst 55 procent jämfört med nivån 1990. Målet är också att EU ska uppnå klimatneutralitet senast 2050.

Regeringen har välkomnat Fit for 55-paketet.

-          Jag tryckte särskilt på vilken möjlighet det är för europeisk konkurrens och industri att göra den gröna omställningen, liksom vikten av att satsa på forskning och innovation, att sätta ett högt pris på koldioxidutsläpp och att hindra koldioxid läckage, det vill säga hindra att utsläppen förläggs till andra länder utanför EU, sa statssekreterare Emil Högberg efter mötet.

Konkurrenskraft, bättre lagstiftning och främjande av den inre marknaden

Ministrarna diskuterade förenkling av regler för företag baserat på ett förslag som EU-kommissionen presenterade tidigare i år.

Regeringen tryckte på vikten av regler som undviker onödiga administrativa bördor för enskilda och företag, att regler bör främja innovation och att förslag föregås av konsekvensutredningar. Regeringen betonade hur åtgärder för bättre efterlevnad av inre marknadsreglerna kan bidra till minskad administrativ börda och ökad konkurrenskraft och att det behövs ett särskilt fokus på tjänstesektorn.

Ministrarna fick också information om den första årsrapporten från arbetsgruppen ”Single Marked Enforcement Task Force”, SMET

Det slovenska ordförandeskapet presenterade även en lägesrapport om sjösättningen av EU:s patentsystem med fokus på den gemensamma patentdomstolen.

På mötet informerade Grekland också om ett initiativ om så kallad innovationsupphandling som ska bidra till en grön och digital ekonomisk återhämtning.

Mötet avslutades med en informell lunch om en kommande krishanteringsmekanism för den inre marknaden, hinder för handel inom EU, standardisering och SMET.

Statssekreterare Emil Högberg företrädde Sverige på mötet.

Producerat av EU-representationen

Slovenska ordförandeskapet

Mer om mötet i EU:s ministerråd för konkurrenskraft 29 september

Mer om arbetet i EU:s råd för konkurrenskraftsfrågor (COMPET)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.