Innehållet publicerades under perioden 9 juli 2021 och 30 november 2021

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Artikel från Miljödepartementet

Nya regler för klimatbonusen senareläggs

Publicerad

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen ändringar gällande bonusen i det så kallade bonus-malus-systemet. Då utformningen av systemet nu diskuteras med EU-kommissionen kommer ändringarna att träda i kraft först senare under 2022, istället för den 1 januari 2022 som tidigare angetts.

De aviserade ändringarna gäller förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar. De planerade ändringarnas utformning och ikraftträdande är beroende av en diskussion som förs med Europeiska kommissionen kring ändringarnas förenlighet med EU:s statsstödsregelverk. Miljödepartementet bedömer att reglernas ikraftträdande kommer behöva senareläggas med åtminstone tre till sex månader, på grund av den diskussion som förs. De kommande ändringarna kommer att remitteras när utformningen har kunnat fastställas. Berörda aktörer kommer därigenom att få tillfälle att lämna synpunkter på föreslagna ändringar. Miljödepartementet återkommer när det finns ytterligare information att lämna.

Tills vidare gäller nuvarande regler för utbetalning av klimatbonus enligt förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar.

Vidare har regeringen i höständringsbudgeten för 2021 föreslagit att anslaget för klimatbonus ska tillföras ytterligare 1 900 miljoner kronor. Riksdagen beslutar om höständringsbudgeten den 24 november. Om riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag kommer Transportstyrelsen att kunna återuppta utbetalningen av klimatbonus i början av december.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.