Regeringens arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor går framåt

Publicerad

I december 2021 beslutade regeringen om ett åtgärdsprogram med 99 åtgärder för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vid en pressträff under tisdagen berättade arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark och justitie- och inrikesminister Morgan Johansson hur arbetet fortgår.

Ladda ner:

– Mäns våld mot kvinnor ska upphöra och hedersförtrycket ska bort. Det är en självklar och viktig del av att bekämpa den grova brottsligheten. Särskilt för vår feministiska regering. Åtgärdsprogrammet för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor genomförs nu i snabb takt, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

– Förra mandatperioden infördes den strängaste sexualbrottslagstiftningen som Sverige någonsin haft. Sverige har nu en samtyckeslag, strängare straff och bättre stöd för brottsoffer. För att förebygga våldet behövs också fler tidiga insatser och att vi fortsätter stödja kvinno- och tjejjourerna och andra ideella organisationer som jobbar med stöd till våldsutsatta. Om mäns våld mot kvinnor ska upphöra så är det männen som måste förändras, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Några av de åtgärder som regeringen har fattat beslut om sedan åtgärdsprogrammet beslutades:

  • Skolverket har fått i uppdrag att erbjuda skolpersonal kompetensinsatser som utifrån skolans förebyggande roll bidrar till att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Punkt 35 i åtgärdsprogrammet.
  • Jämställdhetsmyndigheten har fått i fortsatt uppdrag att stödja arbetet för att stötta unga som har utsatts för våld. Jämställdhetsmyndigheten ska även lämna förslag på hur stödet till unga våldsutsatta kan stärkas ytterligare. Punkt 36 i åtgärdsprogrammet.
  • Dialog med arbetsmarknadens parter om att upptäcka våldsutsatthet och stötta anställda har inletts. Punkt 61 i åtgärdsprogrammet.
  • Regeringen har beslutat om en proposition med förslag om att det ska införas ett särskilt brott för hedersförtryck. Förslaget var under beredning då åtgärdsprogrammet beslutades.
  • Regeringen har beslutat om en proposition med förslag som innebär att skyddet mot hemfridsbrott och olaga intrång stärks. Förslaget var under beredning då åtgärdsprogrammet beslutades.
  • Regeringen har beslutat att en särskild utredare får i uppdrag att bland annat se över det straffrättsliga skyddet mot sexuella kränkningar av barn i åldern 15 till 17 år, särskilt i förhållande till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Punkt 82 och 83 i åtgärdsprogrammet.
  • En promemoria har remitterats i vilken det lämnas förslag på åtgärder för att öka intäkterna till brottsofferfonden. Punkt 60 i åtgärdsprogrammet.

Regeringens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor fortsätter och under våren kommer fler åtgärder att beslutas. Regeringen kommer bland annat att återkomma med ett nationellt våldsförebyggande program. För att mäns våld mot kvinnor ska upphöra krävs insatser som förebygger våldet från första början – och här har samhället en nyckelroll. Programmet ska ta sikte på tidigt förebyggande arbete, insatser för att förhindra att våld upprepas och att stärka det återfallsförebyggande arbetet.

Åtgärdsprogram för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Åtgärdsprogrammet innehåller 99 åtgärder och gäller för åren 2021-2023. Åtgärderna omfattar såväl insatser för att förebygga att våld utövas som att ge ett starkare skydd och stöd för våldsutsatta. Det innehåller även insatser för att effektivt bekämpa brotten och förbättra kunskapen om och metoderna mot mäns våld mot kvinnor.

Kontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein
Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren