Artikel från Justitiedepartementet

Extrainsatt ministermöte om migration till EU

Publicerad

EU:s och Schengenassocierade länders migrationsministrar möts i Bryssel den 25 november för ett extrainsatt möte. Bakgrunden är det ökade trycket längs migrationsrutterna. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard företräder Sverige vid mötet.

Migrationsminister Maria Malmer Stenergard
Att allt fler människor söker sig till EU via irreguljär migration är bakgrunden till att EU-ländernas migrationsministrar har ett extra möte i EU:s ministerråd för rättsliga och inrikes frågor den 25 november. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard företräder Sverige. Foto: Kristian Pohl AB/Regeringskansliet

EU-kommissionen väntas redogöra för situationen längst framför allt den centrala Medelhavsrutten och presentera den handlingsplan som nyligen togs fram. Under 2022 har de irreguljära passagerna vid centrala Medelhavet ökat med mer än 30 procent jämfört med samma tid förra året.

Regeringen välkomnar ett fördjupat samarbete med prioriterade tredjeländer längs med de huvudsakliga migrationsrutterna för att motverka grundorsakerna till irreguljär migration och tvångsfördrivning och för att stärka ursprungs- och transitländers kapacitet att hantera migration. Regeringen vill också stärka samarbetet med tredjeland om återvändande. Beträffande västra Balkanrutten understryker regeringen att ytterligare steg tas i närmandet till EU:s viseringspolitik.

Regeringen framhåller vikten av att minska irreguljära migration till EU. Regeringen understryker vikten av att lagstiftningsarbetet inom migrations- och asylpakten tas vidare. Regeringen avser att under Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd våren 2023 bygga vidare på arbetet med att hitta konkreta lösningar och åtgärder men också att arbeta vidare med lagstiftningsförhandlingarna inom ramen för pakten.

Producerat av EU-representationen

Mer om arbetet i EU:s råd för rättsliga och inrikes frågor (RIF)

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.