Artikel

Regeländringar beslutade den 16 juni 2022

Publicerad

Nya straffbestämmelser i miljöbalken gällande fartygsåtervinning

Regeringen har i propositionen Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning föreslagit nya straffbestämmelser i miljöbalken som ska gälla vid överträdelser av EU-förordningen. Efter riksdagens beslut har regeringen utfärdat lagändringarna som innebär att fartygsägare kommer att kunna dömas till böter om de lämnar vilseledande eller oriktiga uppgifter inför upprättande av fartygets återvinningsplan. Driftsansvariga för fartygsåtervinningsanläggningar kommer att kunna dömas till böter om ett fartyg återvinns i strid med dess återvinningsplan.

Ändringarna träder i kraft den 1 september 2022.

Referenser:

 • regeringens proposition Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning (prop. 2021/22:167)
 • miljö- och jordbruksutskottets betänkande Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor (bet. 2021/22:MJU29)
 • riksdagsskrivelse 2021/22:389
 • lag (2022:946) om ändring i miljöbalken

Ändring i förordningen om miljösanktionsavgifter

Regeringen har beslutat om ändringar i förordningen om miljösanktionsavgifter. I förordningen fanns bestämmelser som hänvisade till bestämmelser i Kemikalieinspektionens och Naturvårdsverkets föreskrifter. Några av dessa föreskrifter har upphävts. Med anledning av detta har de bestämmelser i förordningen om miljösanktionsavgifter som hänvisar till bestämmelser i de äldre föreskrifterna och som saknar motsvarighet i de nya föreskrifterna upphävts. I de fall det finns motsvarande bestämmelser i de nya föreskrifterna uppdateras de berörda bestämmelserna i förordningen om miljösanktionsavgifter med hänvisningar till bestämmelserna i de nya föreskrifterna.

Ändringarna träder i kraft den 19 juli 2022.

Referenser:

 • förordning (2022:925) om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

Ändring i industriutsläppsförordningen

Europeiska kommissionen har med stöd av EU:s industriutsläppsdirektiv tagit fram slutsatser om bästa tillgängliga teknik (BAT-slutsatser) för ytbehandling med organiska lösningsmedel och behandling av trä och träprodukter med kemikalier.

Regeringen har beslutat ändringar i industriutsläppsförordningen för att genomföra de nya BAT-slutsatserna.

Ändringarna träder i kraft den 19 juli 2022.

Referenser:

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnande åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar)
 • kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2009 av den 22 juni 2020 om fastställande av BAT-slutsatser för ytbehandling med organiska lösningsmedel, inklusive behandling av trä och träprodukter med kemikalier (BAT-STS)
 • förordning (2022:947) om ändring i industriutsläppsförordningen (2013:250)

Ändring i artskyddsförordningen och motiv till förordningen

Regeringen har beslutat om ändringar i artskyddsförordningen och motiv till förordningen. Ändringarna innebär att förbudsbestämmelserna för fåglar som skyddas enligt fågeldirektivet respektive för de djur som skyddas enligt art- och habitatdirektivet delas upp i två bestämmelser. Förbuden som gäller för de djur som ska skyddas enligt art- och habitatdirektivet är oförändrade. Förbuden som gäller för fåglar har däremot fått en delvis ny innebörd. De har ändrats bl.a. på så sätt att fåglars bon fått ett uttryckligt skydd, att det tidigare förbudet att skada eller förstöra fåglars fortplantningsområden och viloplatser tagits bort och att förbudet att störa fåglar inte gäller om störningen saknar betydelse för att bibehålla eller återupprätta populationen på en tillfredsställande nivå särskilt utifrån ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov. En följd av ändringarna är att fågelskyddet försvagas i viss utsträckning.

Ändringarna träder i kraft den 1 oktober 2022.

Referenser:

 • Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar, Betänkande av Artskyddsutredningen (SOU 2021:51)
 • Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter [, i lydelsen enligt rådets direktiv 2013/17/EU av den 13 maj 2013] (art- och habitatdirektivet)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar [, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1010 av den 5 juni 2019] (fågeldirektivet)
 • förordning (2022:928) om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
 • förordningsmotiv om förordning om ändring i artskyddsförordningen (2007:845)
  (Fm 2022:5)

Kontaktpersoner:

Fartygsåtervinning: Lina Oskarsson 08-405 53 72

Miljösanktionsavgifter: Robert Petersson 08-405 87 77

Industriutsläppsförordningen: Helen Blomberg 08-405 82 24

Artskyddsförordningen: Staffan Löwhagen 08-405 92 45

Svensk författningssamling

Författningar blir offentliga när de är publicerade på Svensk författningssamlings webbplats. Där finns den officiella versionen av lagar, förordningar och vissa myndighetsföreskrifter.