Artikel från Finansdepartementet

Finansiellt stöd till Ukraina och skattefrågor på EU-möte

Publicerad

När EU-ländernas ekonomi- och finansministrar möts i Bryssel den 6 december ska de diskutera EU:s finansiella stöd till Ukraina. Egna medel, skattefrågor och den europeiska planeringsterminen ståt också på dagordningen. Finansminister Elisabeth Svantesson företräder Sverige på mötet .

Finansminister Elisabeth Svantesson på en pressträff
EU:s finansiella stöd till Ukraina är en av punkterna på dagordningen när ekonomi- och finansministrarna träffas i Bryssel den 6 december. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Stöd till Ukraina

Ministrarna väntas behandla ett lagstiftningspaket som möjliggör finansiellt stöd till Ukraina. Paketet kräver beslut i tre delar. Det handlar dels om att inrätta ett särskilt instrument för makroekonomiskt stöd, dels om en ändring av förordningen om EU:s fleråriga budgetram samt om lån på kapitalmarknaden för att kunna finansiera stödet.   

EU:s stödpaketet uppgår till högst 18 miljarder euro under 2023 med möjlighet till utbetalningar fram till mars 2024.

Regeringen anser att Ukrainas akuta situation motiverar exceptionella lösningar och står bakom de tre förslagen till beslut. Regeringen anser också att återuppbyggnaden på lång sikt bör diskuteras inom EU så snart som möjligt.  

Global minimiskatt

Ministrarna väntas anta en överenskommelse som handlar om global minimiskatt för multinationella företag inom EU. Syftet är en överenskommelse om att ta fram ett direktiv som genomför regler om beskattning på minst 15 procent som OECD och G20 har arbetat fram för att förhindra så kallad skattebaserosion.  

Regeringen står bakom överenskommelsen.

Skatt på energi

Ministrarna ska diskutera läget i de pågående förhandlingarna om ändringar i EU:s energiskattedirektiv.

Regeringen anser att det är positivt att det finns ett förslag om reviderat energiskattedirektiv inom Fit for 55-paketet och att detta tillsammans med andra delar i EU:s regelverk innebär kostnadseffektiv styrning mot så kallat nettonollutsläpp av växthusgaser och utfasning av fossila bränslen.

Nya egna medel

Ministrarna får också en uppdatering om läget i förhandlingarna om nya egna medel. Det handlar om nya intäktsbaser för EU, exempelvis en del av intäkterna från handeln med utsläppsrätter och en del av intäkterna från den så kallade gränsjusteringsmekanismen för koldioxid.

Regeringen anser att systemet för egna medel inte behöver reformeras.

Därutöver ska EU-kommissionen presentera arbetet med översynen av den ekonomiska styrningen i EU och rapporter inom den europeiska planeringsterminen för 2023. Europeiska revisionsrätten kommer också att presentera årsrapporten för EU:s budget för 2021.

Kommenterad dagordning för Ekofinrådet 6 december

Mer om mötet i Ekofin 6 december

Mer om arbetet i rådet för ekonomiska och finansiella frågor, Ekofin

Ministerrådet

Ministerrådet stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet. Det består av ministrar från medlemsländernas regeringar. Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.

Så fungerar EU

Läs mer om EU:s institutioner, lagstiftningskedjan och Sveriges roll. Nedan finns även en länk till riksdagens webbplats med EU-information.

Sverige i EU

På sidan Sverige i EU här på regeringens webbplats hittar du bland annat artiklar från toppmöten i Europeiska rådet och möten i ministerrådet. Du kan också läsa mer om regeringens övergripande prioriteringar för EU-arbetet och om gemensamma strategier. Här finns också länkar till mer information om EU:s institutioner och en kalender över kommande EU-möten.