Arbetet med att inrätta en vetenskaplig panel om kemikalier, avfall och föroreningar har inletts

Publicerad

Det första FN-mötet för att etablera en vetenskaplig panel om kemikalier, avfall och föroreningar har ägt rum i Bangkok. FN:s miljöförsamling UNEA fattade 2022 beslut om att inrätta panelen för att stärka samarbetet och kopplingen mellan forskning och beslutsfattare.

Mötet (kallat OEWG1) var det första mötet av tre och genomfördes vid FN:s högkvarter i Bangkok, 29 januari–3 februari 2023 med delgater från 111 länder. Målet var att få en samsyn om panelens omfattning och funktion, samt organisera kommande arbete inom förhandlingsprocessen. Panelen ska stödja och främja vetenskapligt underbyggda åtgärder på lokal, nationell regional och global nivå för en hållbar hantering av kemikalier och avfall, samt förebygga föroreningar, på samma sätt som IPCC stödjer arbetet inom klimatkonventionen och IPBES inom biodiversitet.

Den svenska delegationen ledde EU:s och medlemsstaternas förhandlingsarbete, som en del av Sveriges ordförandeskap i EU:s ministerråd.

Mötet tog fram en plan för sekretariatets arbete fram till nästa möte, vilket innefattar att ta fram underlag, formulera utkast till beslut och att lämna en finansiell redovisning.

Mötet tog också fram ett utkast till omfattning, mål och funktioner för panelen. På förslag från flera regioner, bland annat de afrikanska länderna, bör även kapacitetsutveckling läggas till som en funktion för panelen, och omfattningen av en sådan funktion kommer att diskuteras vid nästa möte.

Arbetsgruppens nästa möte, OEWG2, ska äga rum i slutet av 2023 eller början av 2024, beroende på vilket land som blir värdland. Schweiz erbjöd sig stå som värd för det tredje mötet, OEWG3, och det kommer att äga rum i Geneve den 17–21 juni 2024.