Artikel från Justitiedepartementet

Rundabordssamtal om otillåten påverkan mot partier och offentligt beslutsfattande

Publicerad

Förra veckan bjöd Justitie­departe­mentet in till ett runda­bords­samtal om otillåten påverkan mot partier och offentligt besluts­fattande. Syftet med runda­bords­samtalet var att skapa en gemen­sam bild av problem som olika aktörer har identi­fierat, vilka de allvar­ligaste risk­faktorerna är och vilka åtgärder som behöver vidtas på kort och lång sikt.

Inbjudna till mötet var Polis­myndig­heten, Brotts­före­byggande rådet (Brå), Åklagar­myndigheten, Ekobrotts­myndig­heten, Trans­parency Inter­national Sverige, Sveriges Kommuner och Regioner, två kommuner samt represen­tanter från riksdagens konstitu­tions­utskott.

På mötet delade kommu­nerna med sig av sina erfaren­heter av problem med otillåten påverkan från ett lokalt perspektiv. Polis­myndig­heten gav en över­siktlig läges­bild av den organi­serade brotts­ligheten och kopp­lingarna till otillåten påverkan. Därefter disku­terades hur motstånds­kraften mot otillåten påverkan kan stärkas.

På mötet uppdaterade justitie­ministern också deltagarna om regeringens pågående arbete.

– Jag ser mycket allvarligt på påverkans­försök som riktas mot enskilda förtro­ende­valda, politiska partier och beslutande försam­lingar. Därför var det viktigt att samla flera aktörer runt bordet och skapa oss en gemen­sam bild av läget och om vad som behöver göras på kort och lång sikt. En slutsats var att mörker­talet sannolikt är stort, säger justitie­­minister Gunnar Strömmer.