Artikel från Justitiedepartementet

Regeringens åtgärder för att stärka det svenska medborgarskapet

Publicerad

För att höja värdet på det svenska medborgarskapet anser regeringen att kraven för att bli svensk medborgare behöver skärpas. Fredagen den 5 maj bjöd migrationsminister Maria Malmer Stenergard därför in till en pressbriefing tillsammans med Linda Lindberg, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen. Under pressbriefingen redogjorde de för vad regeringen avser göra för att stärka det svenska medborgarskapet.

Ladda ner:

Arkiverade filmer finns hos Riksarkivet

Här fanns tidigare en eller flera filmer publicerade. Filmer sparas vanligtvis i sex månader på regeringen.se. Därefter arkiveras de hos Riksarkivet. Om du vill se filmen vänligen vänd dig till Riksarkivet. Filmer finns också tillgängliga på Regeringskansliets Youtubekanal.

– Värdet av det svenska medborgarskapet måste respekteras och värnas i högre grad än i dag.  Medborgarskapet, liksom det svenska språket, förenar människor i Sverige oavsett bakgrund. Det är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Sverige behöver därför skärpta krav för medborgarskap och regeringen och samarbetspartiet Sverigedemokraterna har många förändringar på gång för att åstadkomma detta, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard.

– Vi vill koppla det svenska medborgarskapet till tydliga krav på kunskaper i det svenska språket, men också kunskaper om det svenska samhället och om de värderingar vi har i Sverige. Ett uppvärderat medborgarskap skapar incitament för människor att göra rätt för sig. Det skapar också en gemenskap och en möjlighet att kunna bli en del av samhället, säger Linda Lindberg, Sverigedemokraternas gruppledare i riksdagen.

Under pressträffen presenterades såväl vidare arbete med förslag från utredningen Ändrade regler i medborgarskapslagen som arbete med att tillsätta nya utredningar för att stärka det svenska medborgarskapet.

Ändrade regler i medborgarskapslagen

Regeringen arbetar vidare med förslagen i betänkandet Ändrade regler i medborgarskapslagen (SOU 2021:54) i syfte att uppvärdera och skärpa kraven för svenskt medborgarskap. Konkret handlar det om följande:

  • Det finns i dag två sätt för utlänningar att beviljas svenskt medborgarskap. Antingen genom en ansökan till Migrationsverket, eller genom en anmälan. Anmälan är ett enklare sätt att bli medborgare och är möjligt främst för barn och unga vuxna. Vid en ansökan om medborgarskap finns det ett krav på hederligt levnadssätt, vilket saknas i de flesta anmälningsärenden. Det behövs en mer enhetlig reglering för dessa olika fall.

  • Personer över 15 år som har begått brott kan i dagsläget beviljas svenskt medborgarskap genom anmälan medan samma person, om över 18 år, hade fått avslag på sin ansökan. Migrationsverket är i dag också förhindrat att avslå en anmälan om medborgarskap även om en av förutsättningarna inte längre är uppfyllda vid beslutstillfället. Detta beror på att dagens reglering utgår ifrån att förutsättningarna är uppfyllda den dagen som anmälan gavs in. Regeringen arbetar därför med att överväga ändringar även i detta avseende.

  • Ett annat förslag att arbeta vidare med är utökade möjligheter att avslå en ansökan om befrielse från svenskt medborgarskap i syfte att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Om det finns misstankar om att ansökan om befrielse sker för att försvaga barnets skydd mot till exempel att föras ur landet och giftas bort är det viktigt att myndigheterna har verktyg för att kunna stoppa detta.

Ny utredning om skärpta krav

Regeringen planerar att fatta beslut om en utredning för att skärpa kraven för att bli svensk medborgare. Överenskommelse om utredningen finns med i Tidöavtalet. Utredningen kommer bland annat att få titta på frågor som:

  • längre hemvisttid, alltså tiden som man varit bosatt i Sverige,
  • krav på egenförsörjning,
  • skärpta krav på hederlig vandel och
  • en lojalitetsförklaring, medborgarskapssamtal eller liknande ceremoniellt inslag av obligatorisk karaktär som ska utgöra slutpunkt i medborgarskapsprocessen.   

Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap

Regeringen anser att det är viktigt att införa krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap för att stärka medborgarskapets status och främja ett inkluderande samhälle. Sådana förslag har lämnats i betänkandet Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2) som också har remitterats. Dessa förslag ska analyseras i förhållande till de kommande förslagen från den pågående utredningen om språk- och samhällskunskapskrav för permanent uppehållstillstånd. Regeringen kommer att återkomma snarast möjligt i denna fråga.

Återkallelse av svenskt medborgarskap

Bortsett från de undantag som följer av grundlag så har svenska medborgare ett absolut grundlagsskydd för sitt svenska medborgarskap. Frågan om att införa en möjlighet till återkallelse av svenskt medborgarskap i vissa fall kräver därför en grundlagsändring. Vilka omständigheter som ska kunna ligga till grund för återkallelse behöver noga utredas och regeringen kommer inom kort återkomma om en sådan utredning.