Regeringen har lämnat sin tematiska rapport om tillämpningen av Istanbulkonventionen

Publicerad

Den 26 oktober lämnade regeringen sin tematiska rapport till Europarådet om hur Sverige tillämpar Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet, den så kallade Istanbulkonventionen. Civilsamhället kan lämna skuggrapporter om hur de anser att Sverige efterlever konventionen.

Istanbulkonventionen är det mest omfattande internationella fördraget med syfte att förebygga och bekämpa våld mot kvinnor och flickor samt våld i hemmet. Sverige ratificerade konventionen 2014. Den utgör en viktig grund för Sveriges arbete med att förebygga och bekämpa könsrelaterat våld och är central i Sveriges tioåriga nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Under det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd 2023 slutförde regeringen framgångsrikt förhandlingarna om EU:s anslutning till konventionen.

Istanbulkonventionen fördömer alla former av våld mot kvinnor och våld i hemmet. Den ställer krav på kriminalisering och rättstillämpning, skyddsåtgärder, insatser för attitydförändringar, medvetandegörande, specialiserade stödtjänster för våldsutsatta, kriscentra, telefonjourer, verksamhet för våldsutövare utbildning av yrkesverksamma, statistik samt samordning av insatser på alla samhällsnivåer. 

Så går granskningen går till 

Europarådets expertgrupp GREVIO (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence ) följer upp hur konventionsparterna tillämpar konventionen.

Sverige lämnade in sin första rapport till GREVIO om arbetet för att tillämpa konventionens bestämmelser 2017. I GREVIO:s granskningsrapport från 2019 lämnade GREVIO 41 rekommendationer till Sverige om vad de ansåg behöver förbättras. I januari 2019 lämnade även Europarådets partskommitté för Istanbulkonventionen rekommendationer till Sverige. I januari 2022 återrapporterade Sverige en första gång om hur partskommitténs rekommendationer har implementerats. Sverige har även ombetts att rapportera om implementeringen av partskommitténs rekommendationer en andra gång i juni 2024.

Europarådet genomför nu den första tematiska uppföljningen av Istanbulkonventionens tillämpning på temat ”Building trust by delivering support, protection and justice”. Uppföljningen fokuserar på utvalda delar av konventionens föreskrifter enligt ett frågeformulär som GREVIO har utvecklat. Regeringens rapport som lämnades in den 26 oktober 2023 utgör utgångspunkten för uppföljningen av Sveriges tillämpning av konventionen. Granskningsprocessen av Sveriges tillämpning fortsätter därefter mellan 2023–2028. 

Civilsamhället har möjlighet att lämna in eventuella skuggrapporter till Europarådet om hur de anser att Sverige tillämpar konventionen. 

Som ett led i granskningen väntas GREVIO besöka Sverige i februari 2024. GREVIO planerar att publicera sin rapport om Sverige i november 2024.