Hoppa till huvudinnehåll

Debatt om EU:s nya klimatmål för 2040 på miljörådet

Publicerad

På miljörådet den 25 mars diskuterade EU:s klimat- och miljöministrar kommissionens meddelande om klimatmål för 2040. De flesta medlemsstater välkomnade meddelandet och betonade behovet av ett ambitiöst mål som samtidigt säkrar en rättvis och konkurrenskraftig omställning.

Kommissionen rekommenderar ett mål om att minska nettoutsläppen med 90% till 2040 jämfört med 1990. Ministrarna diskuterade hur EU ska arbeta mot klimatneutralitet 2050 och vilka förutsättningar som kan lägga grunden för ett ramverk efter 2030. De diskuterade också vilka sektorer som kan bidra mest till omställningen. Sverige analyserar fortsatt kommissionens rekommendation och har ännu inte tagit till ställning till en målnivå.

I början av mötet antog miljörådet revideringen av förordningen om transporter av avfall som syftar till att minska transporter av problematiskt avfall till länder utanför EU. Revideringen innehåller också åtgärder för att säkerställa att avfall endast skickas till destinationer där det behandlas korrekt på ett miljöanpassat sätt, exempelvis om det gäller länder utanför OECD.

EU:s ministrar höll två riktlinjedebatter. Den första tog upp kommissionens förslag till översyn av ramdirektivet om avfall, med fokus på textil- och livsmedelssektorerna. Syftet var att ge inspel till det fortsatta tekniska arbetet med för att slutföra förslaget. Översynen ska dels leda till att miljö- och klimatpåverkan i samband med produktion minskar, dels till bättre hantering av textil- och livsmedelsavfall. I förslaget finns ett rättsligt bindande mål för att minska matsvinnet för medlemsländerna, som ska nås senast 2030.

När det gäller textilier ska obligatoriska och harmoniserade system för utökat producentansvar (EPR) införas i hela EU, så att producenterna får täcka kostnaderna för hantering av textilavfall. Ett annat mål är att säkerställa att begagnade textilier sorteras till återanvändning och att det som inte kan återanvändas återvinns, i linje med den s.k. avfallshierarkin.

Ministrarnas andra riktlinjedebatt handlade om kommissionens förslag att förhindra spill av plastpellets för att minska utsläpp av mikroplast. Förslaget innebär en allmän skyldighet för bland annat transportörer inom och utanför EU att förebygga spill av plastpellets. Ministrarna välkomnade förslaget då det är nödvändigt att reglera detta på EU-nivå, men diskuterade ansvarsfördelningen och om de föreslagna bestämmelserna är tillräckliga. De bedömde också att åtgärder med koppling till marina transporter behöver inkluderas, vilket kommissionens förslag nu inte gör.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtaris statssekreterare Daniel Westlén deltog i miljörådet.

Övriga frågor

Frankrike, Danmark och Sverige tog upp ett förslag för hårdare kontroll av textilavfallsexport till utvecklingsländer, där de föreslår nya globala regler för export av textilavfall under Baselkonventionen, inför konventionens kommande partsmöte, COP17.

Det belgiska ordförandeskapet informerade om läget i förhandlingarna om förordningen om en EU-ram för skogsövervakning och förordningen om naturrestaurering.   

Kommissionen presenterade sin halvtidsutvärdering av det åttonde miljöhandlingsprogrammet och sitt meddelande om hantering av klimatrisker i Europa. De informerade också om läget när det gäller de nationella energi- och klimatplanerna.

Ordförandeskapet och kommissionen rapporterade om: 

  • COP14 för CMS (Konventionen om skydd av flyttande vilda djur) i Samarkand, Uzbekistan (12–17 februari 2024)
  • UNEA-6, sjätte mötet för FN:s miljöförsamling, UN Environment Assembly, i Nairobi, Kenya (26 februari–1 mars 2024) 

Litauen presenterade, med stöd från Tjeckien, Estland och Lettland, en uppmaning att agera för att hindra avfallsimport från Ryssland till EU. 

 

Laddar...