Innehållet publicerades under perioden 3 oktober 2014 till den 20 januari 2019

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Debattartikel från Finansdepartementet

"Extra pengar i budgeten till de ensamkommande"

Publicerad

Debattartikel av biträdande finansminister Per Bolund i Svenska Dagbladet, 16 september 2017.

Barn och unga vuxna i Sverige mår generellt sett bra, men samtidigt finns det många som är i behov av ökat stöd och insatser. Den psykiska ohälsan hos barn och unga har ökat över tid, vilket är ett stort samhälls­problem. När det gäller barn och unga vuxna behöver vi stärka de tidiga insatserna för att de inte ska hamna i långvarig problematik.

Vi vet att det finns märkbara skillnader vad gäller psykisk ohälsa mellan olika grupper. En av de grupper som är utsatta är ensamkommande barn och unga. Under 2015 kom ett stort antal ensamkommande till Sverige. Många av dem har kommit från allvarliga konfliktområden och bär därför med sig traumatiska händelser. En lång asyltid bidrar även till en känsla av oro och ovisshet. Därför är det viktigt att handläggningstiderna blir så korta som möjligt.

Regeringen har gjort flera satsningar för att alla barn och unga ska ges möjligheter att rustas för utbildning, arbetsmarknad och samhällsliv. Alla skolor ska vara bra skolor. Barn- och ungdomspsykiatrin har fått mer resurser, bland annat i budgeten för 2016 när 280 miljoner kronor sköts till per år. I våras inrättades även ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande unga upp till 21 år.

I höstens budget, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet, presenterar vi ett flertal nya satsningar som ska göra tillvaron tryggare för alla barn och unga i Sverige. Några av dessa satsningar, som summerar till ungefär 400 miljoner kronor årligen i år och nästa år, presenterar vi här.

Resurser till civilsamhället för att motverka hemlöshet bland unga vuxna.

Civilsamhället har en kapacitet att nå grupper eller utsatta människor som det offentliga kan ha svårt att nå, men möjligheterna att göra detta behöver bli bättre. Regeringen satsar 120 miljoner kronor per år i tre år för att stötta ideella organisationer i deras arbete mot hemlöshet bland unga vuxna, där psykisk ohälsa kan vara en bidragande orsak till hemlösheten.

Vårdsatsning för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga.

Många av de unga som tagit sig till Sverige bär på trauman. Det kan bland annat yttra sig i självskadebeteende och behovet av ökade insatser från samhället är stort. Vårdens förutsättningar för att möta dessa behov behöver stärkas. Regeringen satsar därför 50 miljoner kronor årligen för att förbättra tillgången till vård för att motverka psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända barn och unga.

Mer pengar till kommuner för att und­vika att ensamkommande behöver byta bostadsort.

Regeringen presenterade tidigare i år ett tillfälligt kommunbidrag för att ensamkommande unga som hinner fylla 18 år under asylprocessen ska få möjlighet att bo kvar i kommunen som de har hunnit rota sig i. Många kommuner har uttryckt att de vill att dessa ungdomar ska kunna stanna i kommunen och därför tillför regeringen ytterligare 195 miljoner kronor i år, totalt 390 miljoner kronor, samt 195 miljoner kronor för 2018.

Asylsökande mellan 18 och 20 år får möjlighet att påbörja sina studier på ett nationellt gymnasieprogram.

Det finns elever som studerat på introduktionsprogram och blivit behöriga till nationellt program medan de är asylsökande. Kommunerna har idag möjlighet att erbjuda utbildning till dessa. Regeringen vill säkerställa att den möjligheten kan utnyttjas och inte väljs bort av resursskäl. Därför tillförs 11 miljoner kronor per år så att statlig ersättning framöver ska kunna betalas ut för denna elevgrupp.

Barn- och tvångsäktenskap måste ­bekämpas.

Hela samhället måste arbeta för att upptäcka och stödja barn som lever i hedersförtryck. Samhället måste både stå upp för barns rättigheter i det dagliga, enträgna arbetet och ha beredskap att agera vid misstankar om kränkningar och övergrepp mot ungas frihet och integritet. Regeringen tillför nu 10 miljoner kronor årligen för särskilda satsningar inom familjekonfliktsområdet med fokus på barn- och tvångsäktenskap.

Stärka kapaciteten att hantera familje­återföringsärenden.

Bland dem som beviljats uppehållstillstånd är det många som får vänta länge på att återförenas med sina familjer. Detta problem har varit särskilt kännbart för syrier som fått uppehållstillstånd i Sverige. För att utöka möjligheten för familjer att återförenas avser regeringen att öka kapaciteten vid vissa utvalda utlandsmyndigheter, så att fler familjeåterföreningsärenden kan hanteras under året.

Det är viktigt att alla barn och unga har det bra i Sverige. Sveriges ekonomi är urstark och arbetslösheten sjunker. Regeringen har konsekvent i tre år satt ansvarsfulla investeringar i samhällsbygget före orättvisa skattesänkningar. Därför kan vi nu göra viktiga investeringar för att alla barn och unga får förutsättningar för att må bra och bygga sig en framtid i Sverige.

De barn och unga som beviljats uppehållstillstånd är en del av den unga generationen i vårt land. De åtgärder vi har presenterat idag är viktiga pusselbitar i bygget av ett Sverige som håller ihop.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.

Statsråd på denna sida som har entledigats

Mellan den 5 februari 2021 och den 30 november 2021 var han miljö- och klimatminister samt vice statsminister.

Mellan den 2 oktober 2019 och den 4 februari 2021 var han finansmarknads- och bostadsminister, biträdande finansminister.

Mellan den 3 oktober 2014 och den 1 oktober 2019 var han finansmarknads- och konsument­minister, biträdande finansminister.