Innehållet publicerades under perioden

-

Åsa Lindhagen har bytt ansvarsområde, från den 5 februari är hon finansmarknadsminister och biträdande finansminister.

Jämställdhetsminister samt minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation.

-

Peter Eriksson har entledigats, minister för internationellt utvecklingssamarbete

-

Bostads- och digitaliseringsminister

-

Försvara kvinnors rätt efter coronapandemin

Publicerad

Debattartikel av minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson och jämställdhets­minister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation Åsa Lindhagen. Publicerad i Aftonbladet den 8 maj 2020.

Covid-19 slår mot alla delar av samhället. Ekonomier försvagas och sjukvården belastas. Både i Sverige och globalt ser vi hur kvinnor drabbas särskilt hårt av de sociala konsekvenserna av Coronakrisen.

I många länder har det gått mycket fort att tumma på och inskränka människors rättigheter för att bekämpa det nya coronaviruset. Det som började som en hälsoutmaning, påverkar nu i princip alla delar av samhället i stora delar av världen: Arbetslöshet, stigande matpriser, stängda gränser, isolering och karantän.

Vi vet att kriser och katastrofer riskerar att slå hårt mot grupper som redan är marginaliserade och diskriminerade. Det gäller även denna kris. Därför är det helt avgörande att vi inte glömmer dessa grupper, varken i den akuta fasen vi befinner oss i nu eller i det kommande arbetet med att återuppbygga världen efter krisen.

I utvecklingsländer riskerar förlossningsvården att bli eftersatt när knappa resurser fokuserar på en ny farsot. Det vet vi bland annat efter ebolakrisen då både mödra- och barnadödligheten gick upp när sjukvårdens resurser riktades om till ebolapatienter.

Dessutom försvårar de stängda gränserna leveranser av preventivmedel till många av de mest utsatta, vilket kommer att leda till fler oönskade graviditeter.

Samtidigt slår Unesco och Plan International larm om att miljontals flickor aldrig kommer att återvända till skolbänkarna efter coronapandemin eftersom barnäktenskap, sexuell exploatering och tidiga graviditeter ökar i kriser.

Vi vet också att våld mot kvinnor och barn ökar när familjer tvingas att stanna hemma. Många kvinnoorganisationer i konfliktdrabbade områden får nu styra om sin verksamhet för att motverka sexuellt och könsbaserat våld. Situationen förvärras om kvinnojourers verksamhet minskar. Därför behöver samhällen rusta med resurser såsom hjälptelefonlinjer och skyddade boenden.

Även i Sverige påverkas kvinnor av krisen. Våldsutsatta kvinnor och barn riskerar att fara ännu mer illa på grund av den ökade isoleringen. Kvinno- och tjejjourer larmar om att många får svårare att söka hjälp när de befinner sig i hemmet tillsammans med våldsutövaren. Även flickor och kvinnor som lever i en hederskontext drabbas hårt och riskerar att få sina liv än mer begränsade.

Hittills är det fler män än kvinnor som dör av viruset. Hur de långsiktiga effekterna av virusbekämpningen kommer att se ut vet vi inte än. Men av tidigare erfarenheter tyder mycket på att de mest utsatta kommer att drabbas värst, även under denna kris.

Återhämtningen efter coronakrisen kommer därför att kräva ett brett socialt arbete där kvinnor och flickors situation inte får glömmas bort, utan prioriteras. Annars riskerar vi att förlora svårvunnen mark i kampen för en jämlik och jämställd värld. Vi har inte råd med ett snävt ekonomiskt fokus, efter krisen måste vi se till att skapa en jämställd, jämlik, hållbar och uthållig världsordning. 

Vi har därför tagit initiativ till att samla höga företrädare för FN, EU, Europarådet och OSSE för att bidra till att försvara kvinnor och flickors rättigheter, demokratiska principer och mänskliga rättigheter.

Vidare har regeringen, utöver det årliga multilaterala kärnstödet på 19 miljarder, stöttat FN:s humanitära appell för att bekämpa Covid-19 med 100 miljoner kronor och gett 50 miljoner kronor till FN:s långsiktiga arbete med att återhämta världen från krisen. Här verkar Sverige för ett tydligt jämställdhetsperspektiv. Sverige ger också ett flerårigt kärnstöd till UN Women som gör det möjligt att nå de mest utsatta kvinnorna där de bor i världen.

Regeringen satsar samtidigt 100 miljoner kronor nationellt för att öka stödet till organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor och barn samt barn i andra utsatta situationer.

I den här krisen får vi aldrig glömma kvinnorna och flickorna och aldrig blunda för de regimer som inskränker kvinnors rättigheter med coronakrisen som förevändning. Världen ska återuppbyggas mer jämlik och jämställd.

Regeringen står beredd att göra vad som krävs för att föregå och mildra de negativa effekter som coronakrisen för med sig för kvinnor och flickor. Vi kommer att fortsätta arbeta för att kvinnors och flickors rättigheter stärks och att de respekteras i framtiden, såväl i Sverige som utomlands.

Peter Eriksson, minister för internationellt utvecklingssamarbete 
Åsa Lindhagen, jämställdhetsminister samt ­minister med ansvar för arbetet mot diskriminering och segregation