Faktapromemoria från Infrastrukturdepartementet

Digital strategi, AI-vitbok och datastrategi 2019/20:FPM23

Publicerad Uppdaterad

Faktapromemoria gällande COM (2020) 65 Vitbok om artificiell intelligens - en EU-strategi för spetskompetens och förtroende, COM (2020) 66 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om En EU-strategi för data, COM (2020) 67 Meddelande från Kommissionen till Europaparlamentet, Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om Att forma EU:s digitala framtid

Ladda ner:

I meddelandet Att forma EU:s digitala framtid presenteras insatser inom tre grundpelare som kommissionen kommer att fokusera på under de kommande fem åren. Dessa är:

  1. teknik som fungerar för människorna, med utveckling, etablering och användning av teknik som gör en verklig skillnad i människors dagliga liv och en stark och konkurrenskraftig ekonomi som behärskar och formar teknik på ett sätt som respekterar europeiska värden,
  2. en rättvis och konkurrenskraftig ekonomi där företag i alla storlekar och i alla sektorer kan konkurrera på lika villkor och kan utveckla, marknadsföra och använda digital teknik i en skala som förbättrar deras produktivitet och globala konkurrenskraft och där konsumenterna kan vara säkra på att deras rättigheter respekteras, och
  3. ett öppet, demokratiskt och hållbart samhälle med en pålitlig miljö för medborgarna som drar nytta av data de tillhandahåller både online och offline, en europeisk metod för digital transformation som stärker demokratiska värderingar, respekterar grundläggande rättigheter och bidrar till en hållbar, klimatneutral och resurseffektiv ekonomi.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.