Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Meddelande om EU-rättslig utbildning 2020/21:FPM57

Publicerad

Faktapromemoria gällande med­delande från kom­missionen till Europa­parlamentet, rådet, Europeiska Ekono­miska och sociala kommittén och Region­kommittén – Att säker­ställa rättvisa i EU – en strategi för europeisk rättslig utbild­ning 2021–2024.

Ladda ner:

I meddelandet beskriver kom­missionen åtgärder för att vidare­utveckla den EU-rättsliga utbild­ningen. Syftet är att befästa en gemen­sam europeisk rätts­kultur som baseras på rätts­stats­principen, grund­läggande rättig­heter och det ömse­sidiga förtro­endet mellan medlems­staterna, rätts­tilläm­parna och med­borgarna.

Kommissionen utgår från att strategin ska uppnås genom en vidare­utveckling av befin­tliga utbildnings­strukturer både på nationell nivå och EU-nivå. Det anges att fler rätts­tilläm­pare bör delta i utbild­ning i EU-rätt och att unionens regel­verk och utveck­lingen av ny EU-lagstiftning och rättspraxis är viktiga inslag i fort­utbildnings­utbudet. De rätts­tilläm­pare som omfattas av initia­tivet är domare, åklagare, advokater, kansli­personal, tjänste­män med andra rättsliga uppgifter, notarier och fängelse- och frivårds­personal. Prioritet ska ges domare och åkla­gare som är ansvariga för tillämp­ningen av EU-rätten och dess efter­levnad.

Regeringen välkomnar med­delandet. Frågan om åtgärder som syftar till att vidare­utveckla den EU-rättsliga utbild­ningen för jurister är viktig, eftersom de leder till en mer enhetlig tillämp­ning av EU-rätten och stärker det ömse­sidiga förtro­endet mellan medlems­staterna.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...