Faktapromemoria från Justitiedepartementet

Direktiv om resiliens inom kritiska enheter 2020/21:FPM72

Publicerad

Faktapromemoria gällande förslag till Europa­parla­mentets och rådets direktiv om resiliens inom kritiska enheter.

Ladda ner:

Kommissionens förslag den 16 december 2020 till ett direktiv om resiliens inom kritiska enheter åter­speglar priori­teringarna i kommissio­nens strategi för EU:s säker­hets­union 2020–2025, som pekar på behovet av förbättrad resiliens inom kritiska enheter. Förslaget syftar till att bättre åter­spegla både nuvarande och för­väntade fram­tida risker, det alltmer täta och ömse­sidiga beroendet mellan olika sektorer samt beroen­det mellan fysisk och digital infra­struktur. Det före­slagna direktivet är tänkt att ersätta den nuvarande EU-regleringen om europeisk kritisk infra­struktur från 2008.

Förslaget syftar till att skapa ett ramverk som ska ge stöd till medlems­staterna avseende säker­stäl­lande av kritiska enheters förmåga att förebygga, motstå och hantera stör­ningar eller avbrott i verk­sam­heten. Detta ska gälla oavsett om stör­ningen eller avbrottet har föran­letts av t.ex. natur­olyckor, terrorist­attacker, pan­demier eller andra allvarliga hän­delser. Förslaget avser följande sektorer: energi, transporter, bank­verksamhet, infra­struktur för finansi­ella marknader, hälso- och sjukvård, dricks­vatten­försörj­ning, avlopp, digital infra­struktur, offent­liga tjänster och rymden. Enligt förslaget ska medlems­staterna bl.a. ta fram en strategi för säker­ställande av resili­ensen inom kritiska enheter samt att ansvariga för kritiska enheter ska göra risk­bedöm­ningar, vidta åtgärder för att stärka sin resili­ens och rapportera stör­ningar och avbrott till natio­nella myndig­heter.

Regeringen välkomnar en revidering av den nuvarande EU-regleringen om europeisk kritisk infra­struktur. Att stärka robust­heten för kritiska enheter är av yttersta vikt såväl på medlems­stats­nivå som på EU-nivå. En viktig utgångs­punkt är dock att medlems­staternas ansvar för att skydda den nationella säker­heten säkerställs.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.