Kommittédirektiv från Försvarsdepartementet

Genomförande av EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen och EU:s direktiv om kritiska entiteters motståndskraft Dir. 2023:30

Publicerad

Europaparlamentet och rådet har nyligen antagit två nya EU-direktiv: direktivet om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen (NIS2-direktivet) och direktivet om kritiska entiteters motståndskraft (CER-direktivet). En särskild utredare ska föreslå de anpassningar av svensk rätt som är nödvändiga för att NIS2-direktivet och CER-direktivet ska kunna genomföras.

Ladda ner:

Utredaren ska bl.a.

 • föreslå hur identifieringen av och krav på entiteter som omfattas av
  NIS2-direktivet respektive CER-direktivet ska regleras,
 • föreslå hur rollfördelningen mellan svenska myndigheter ska se ut med
  avseende på de olika uppgifter och ansvarsområden som föreskrivs i
  NIS2-direktivet och CER-direktivet,
 • analysera hur den nya regleringen ska fungera vid sidan av säkerhetsskyddsregleringen och föreslå de ändringar som behövs för att uppnå en mer sammanhållen systematik mellan regelverken,
 • ta ställning till om det behövs ett starkare och mer omfattande
  sekretesskydd för uppgifter som kan komma att behandlas enligt
  direktiven, och
 • lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

Uppdraget ska redovisas senast den 23 februari 2024.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.