Kommittédirektiv från Justitiedepartementet

Polisens beredskap Dir. 2023:143

Publicerad

En särskild utredare får i uppdrag att föreslå åtgärder som stärker Polismyndighetens och Säkerhetspolisens förmåga att genomföra sina uppgifter vid kriser och andra samhällsstörningar i fredstid samt vid höjd beredskap och ytterst i krig. Syftet är att stärka polisens beredskap.

Ladda ner:

Utredaren ska bland annat

  • analysera om en polisiär förstärkningsresurs bör inrättas och, oavsett bedömning i sak, föreslå hur en sådan funktion ska utformas och användas,
  • bedöma om möjligheterna för polisen att kunna begära och få stöd från Försvarsmakten ska utökas och i så fall hur,
  • ta ställning till vilka uppgifter och vilken folkrättslig ställning som polisen ska ha i krig,
  • bedöma om gränsövervakningen i krig bör organiseras på ett annat sätt än enligt nuvarande system,
  • föreslå hur polisens behov av helikoptertransporter ska kunna säkerställas,
  • ta ställning till om polisens förmåga att fullgöra skydds- och bevakningsuppdragen kan stärkas, och
  • lämna nödvändiga författningsförslag.

Uppdraget ska redovisas senast den 15 april 2025.