Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Justitiedepartementet

EU:s strategi för säker­hets­unionen 2020/21:FPM1

Publicerad

Faktapromemoria gällande kom­missionens med­delande om EU:s strategi för säker­hets­unionen.

Ladda ner:

Kommissionens med­delande om EU:s strategi för säker­hets­unionen 2020–2025 är en upp­följ­ning av den europeiska säker­hets­agendan 2015–2020. Strategin belyser utma­ningar mot EU:s inre säker­het ur ett brett per­spektiv och avi­serar lag­stift­ning och andra initiativ för att stärka säker­hets­unionen.

Strategin inne­håller fyra priori­terade områden för åtgärder på EU-nivå:

  1. Skapa en fram­tids­säkrad säker­hets­miljö
  2. Reagera på förän­derliga hot
  3. Skydd mot terrorism och organi­serad brotts­lighet
  4. Bygga upp ett starkt euro­peiskt säkerhets­system

Regeringen välkomnar med­delandet om en strategi för säker­hets­unionen. Det är positivt att en över­blick­bar och lång­siktig strategi tas fram för säker­hets­arbetet. Regeringen instäm­mer i kom­missionens analys att gräns­över­skridande säker­hets­hot förut­sätter ett utveck­lat och sam­ordnat sam­arbete mellan EU:s medlems­stater och berörda aktörer i hela sam­hället.

Regeringen åter­kommer till riks­dagen avseende enskilda initiativ när de har presen­terats.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...