Hoppa till huvudinnehåll
Faktapromemoria från Socialdepartementet

Meddelande om ytterligare covid-19- åtgärder 2020/21:FPM38

Publicerad

Faktapromemoria gällande COM(2020) 687.

Ladda ner:

Meddelandet presenteras mot bakgrund av utvecklingen när det gäller
smittspridning och behovet att vidta ytterligare åtgärder på EU-nivå och
nationell nivå.

Meddelandet omfattar en bredd av frågor som har bäring på fortsatt EUarbete för att hantera pandemin. Det innehåller inga konkreta förslag till ytterligare reglering, men pekar ut ett antal områden där kommissionen avser återkomma med förslag. Meddelandet omfattar formuleringar kring behovet av att rapportera och att dela data med Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC). Vidare ges rekommendationer att testa så brett som möjligt, utifrån kapacitet i respektive medlemsstat. Dessutom rekommenderas att alla medlemsstater ska införa en smittspårningsapp. Effektiv vaccinering lyfts också fram, liksom vikten av kommunikation för att motverka pandemitrötthet och desinformation.

Meddelandet omfattar också information kring gemensamma upphandlingar av medicinska produkter, inkl. snabbtester samt finansiering i vissa fall via instrumentet för krisstöd (Emergency Support Instrument, ESI).

I övrigt innefattar meddelandet även rekommendationer avseende
underlättande av säkra resor, bl.a. genom enhetligt testprotokoll för
resenärer, enhetliga karantänsbestämmelser, inreseformulär m.m.
Meddelandet innehåller också rekommendationer kring vilka kategorier av resenärer som kan betraktas som essentiella, främst avseende resande från tredjeland. Vidare berörs också s.k. gröna körfält för godstransporter.

Beskrivning av stegen i lagstiftningskedjan

En stor del av svensk lagstiftning utgår från gemensam EU-lagstiftning. På regeringen.se kan du följa de olika stegen när förhandling om EU-lagstiftning startas, förankras, beslutas om och slutligen genomförs i Sverige.

Laddar...